Gå til stort billede af udsigten over råstofområde ved Vestbirk

Det bliver stadig sværere at finde råstoffer nok til veje og byggeri uden at genere borgere eller natur. Region Midtjylland opfordrer nu miljøministeren til ikke automatisk at sige nej til indvinding i statsskovene, hvor man kan grave langt væk fra naboer og tilbagelevere områderne som unikke naturperler.

I løbet af efteråret vil Regionsrådet i Region Midtjylland vedtage Råstofplan 2016, der fastlægger, hvor man kan hente råstoffer til de kommende mange års anlægsarbejder som veje, sygehuse og andre byggerier.

Det har imidlertid ikke været nogen nem opgave at udpege nye graveområder til erstatning for dem, der tømmes for sand, grus og sten, fortæller Poul Erik Christensen, formand for det Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland.

"Alle de mest oplagte graveområder er ved at være udnyttet, og vi får stadig sværere ved at udpege nye steder, hvor indvindingen hverken generer beboerne eller miljøet – især i Østjylland. I nogle tilfælde kunne det være oplagt at hente råstofferne i ubeboede skovområder", siger Poul Erik Christensen.

Regionen fik i foråret flere end 100 høringssvar på sit forslag til Råstofplan 2016, og langt den overvejende del var protester fra borgere, der ikke ønskede at blive naboer til en råstofgrav og deraf følgende lastbiltrafik.

Afslag fra Naturstyrelsen

Staten i skikkelse af Naturstyrelsen har hidtil sagt blankt nej til, at nogen kunne grave efter sand, grus og sten i statsejede skovområder. Styrelsen har bedt Region Midtjylland om at ændre forslaget til Råstofplan 2016 og slette et område, Herrup S, mellem Viborg og Holstebro som egnet råstofgraveområde.

Naturstyrelsen begrunder afslaget med "rekreative hensyn".

"Staten har i sin interesseafvejning på statsejede arealer nedprioriteret råstofindvindingen, således at der kun i ganske særlige tilfælde, fx helt specielle eller unikke råstofforekomster, kan indvindes råstoffer på statens skovarealer", skriver styrelsen.

Bedre end før

Den argumentation er de midtjyske regionspolitikere helt uenige i.
"Vist skal der fældes nogle træer, for at man kan indvinde råstoffer i et skovområde, men det drejer sig om ret små arealer – måske ti hektarer træer i en skov på 500 hektarer. Til gengæld vil disse ti hektarer efter afgravningen have en langt højere naturmæssig og rekreativ kvalitet end før", siger Poul Erik Christensen og tilføjer, at regionen rummer fine eksempler på råstofgrave, som nu fremstår som unikke naturområder med rene søer, der tiltrækker nye dyrearter og planter.

National strategi

Nu vil regionen opfordre miljøminister Esben Lunde Larsen til at genoverveje udnyttelsen af statens skovområder i stedet for automatisk at sige nej til råstofindvinding.
"Vi ønsker, at regionerne og staten sammen skal planlægge mere helheldsorienteret og sammentænke de forskellige interesser i en national strategi. Vi mener nemlig godt, at vi både kan få de råstoffer, som vi behøver – og som staten jo selv er storforbruger af til eksempelvis motorveje – og samtidig tage hensyn til borgerne og naturen", siger Poul Erik Christensen.

 

Billedtekst: Tidligere råstofgrave kan blive naturperler, som er til glæde for mennesker, dyr og planter. Fotoet er fra Vestbirk ved Horsens, hvor de to søer i forgrunden er opstået som følge af råstofindvinding – i baggrunden er den sidste del af området ved at blive tømt for råstoffer.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 

 

Se indslag fra TV midtvest 12. august

Flere oplysninger:
Poul Erik Christensen (B), medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland og formand for det rådgivende udvalg for regional udvikling, tlf: 2496 9630
Jytte Gad Lauridsen, vicedirektør, Regional Udvikling, Region Midtjylland, tlf:7841 1900
Lars Ernst, råstofgeolog, Regional Udvikling, Region Midtjylland, tlf: 7841 1940
• Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

 

FAKTA
Midtjyske råstoffer - Godt 30 procent af samtlige råstoffer i Danmark bliver indvundet inden for Region Midtjyllands område. Her byder undergrunden især på sand, grus og sten, men der er også forekomster af ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk.
Den regionale råstofplan udpeger områder, hvor der kan indvindes råstoffer, men derefter er det op til private lodsejere og råstofbranchen at aftale en eventuel indvinding.