Gå til stort billede af Kalbygård grusgrav ved Låsby

Region Midtjylland sender nu et forslag til en ny råstofplan i høring. Efter en debatfase i fjor er den ændret betydeligt og lægger nu kun op til 23 nye eller udvidede graveområder mod de 41, der var foreslået.

Nogle bliver sikkert lettede og andre ærgerlige, når de læser Region Midtjyllands nye forslag til en råstofplan. 

Planen over, hvor de kommende års råstoffer kan graves op, er nemlig skrumpet betydeligt i forhold til de ønsker, der har været debatteret i løbet af 2015.
Adskillige beboere, som frygtede at få et grave¬område tæt på deres hus, slipper nu for det, men samtidig får en række lodsejere og virksomheder nej til, at de kan grave råstoffer, hvor de har ønsket det.

Vi er blevet klogere

”Det er en svær balance at vælge, hvor der kan hentes råstoffer i de kommende år, og vi kan umuligt gøre alle tilfredse. Men jeg tror, at vi nu har fundet nogle gode løsninger, hvor vi både tager hensyn til miljøet, borgernes ve og vel samt samfundets ønske om stabile forsyninger af råstoffer”, siger Poul Erik Christensen, formand for det Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland.

”Det har vi ikke mindst kunnet gøre, fordi vi har haft nogle gode dialoger med alle berørte parter – blandt andet i form af borgermøder i de områder, hvor det kunne være relevant at indvinde råstoffer. De møder har givet os lejlighed til at forklare vores overvejelser, og de har også gjort os klogere”, siger Poul Erik Christensen. Desuden har flere borgere haft foretræde for udvalget for regional udvikling for at redegøre for deres holdning til eventuelle nye råstofgrave.

290 reaktioner

Debatten hen over første halvdel af 2015 var livlig og til tider ophedet, og den resulterede i 290 bemærkninger og ændringsforslag til det første planudkast. En del af dem er nu indarbejdet i planen, der altså sendes ud i en ny høring.

”Forslag til Råstofplan 2016” indeholder forslag til 23 nye graveområder, hvoraf næsten alle er udvidelser af eller naboområder til de eksisterende. Dermed er 18 områder, som virksomheder og lodsejere havde ønsket, ikke medtaget i planforslaget. Endvidere er 13 eksisterende graveområder taget ud af planen, blandt andet fordi de er færdigudgravet.

Midtjyske råstoffer

Godt 30 procent af samtlige råstoffer i Danmark bliver indvundet inden for Region Midtjyllands område. Her byder undergrunden især på råstoffer som sand, grus og sten, men der er også forekomster af ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk.
Planen udpeger områder, hvor der kan indvindes råstoffer, men derefter er det op til private lodsejere og råstofbranchen selv at aftale en eventuel indvinding.

Endnu en høring

Det reviderede forslag til råstofplan 2016 er i offentlig høring fra 3. februar til 5. april 2016. Med baggrund i de indkomne høringssvar vil regionsrådet i løbet af sommeren 2016 vedtage planen. Herefter følger endnu en offentlig høring. Denne gang med en klagefrist på fire uger, og herefter kan planen træde i kraft.


Se forslag til råstofplan 2016 på www.raastofplan-midt.rm.dk
Her findes også kort med graveområderne samt de bemærkninger, der indkom i forbindelse med debatfasen i fjor.

 

Billedtekst:
Kalbygård grusgrav ved Låsby forsyner omgivelserne med sand, sten og grus – den har også bidraget til etablering af Silkeborgmotorvejen, som ses i forgrunden. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 

 

Flere oplysninger:
Poul Erik Christensen (B), medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland og formand for det rådgivende udvalg for regional udvikling, tlf: 2496 9630

Jytte G. Simonsen, civilingeniør, Regional Udvikling, Region Midtjylland, tlf:7841 1938

Lars Ernst, råstofgeolog, Regional Udvikling, Region Midtjylland, tlf: 7841 1940

Lars Kristiansen, råstofgeolog, Regional Udvikling, Region Midtjylland, tlf: 7841 1893 - 2963 0511

• Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer