Gå til større version af kortet

Efter at have taget hundredevis af prøver af græs, vand og jord kan Region Midtjylland nu fastslå, at både mennesker og dyr trygt kan opholde sig på Harboøre Tange mellem Cheminova og Høfde 42 uden at komme i kontakt med forurening.

Kan et område godt være udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde og samtidig være hårdt ramt af jordforurening? 

Ja, så længe forureningen ikke udgør en fare for de dyr og planter, som EU gerne vil beskytte i disse områder.
Det er netop tilfældet med Knopper Enge, som ligger lige mellem kemivirksomheden Cheminova på Harboøre Tange og Høfde 42.

Truede dyr og planter

Eftersom Region Midtjylland ad flere omgange har fundet forurening på dette areal, besluttede regionen at undersøge forureningen nærmere i forhold til de fugle og andre dyr, der færdes på arealerne. EU har udpeget Knopper Enge til Natura2000-område og Ramsarområde for at beskytte en række truede fuglearter.

Og så skal områdets ejer, Naturstyrelsen, forvalte det, så det er mest muligt attraktivt for de relevante dyr og planter – i dette tilfælde især ynglefugle og trækfugle.

Forurening ligger dybt

Resultatet af regionens mange prøver af græs, overfladevand, jord, grundvand og aflejringer er, at nok findes der en alvorlig forurening efter Cheminovas mangeårige drift og håndtering af spildevand. Forureningen ligger dog mindst en meter under terræn og påvirker således ikke den jord eller det vand, som dyr og mennesker kan komme i kontakt med, når de opholder sig i området.

For Naturstyrelsen betyder den nyhed, at man nu kan overlade et væsentligt større område til græssende kvæg. Afgræsningen bidrager nemlig til at skabe optimale betingelser for de beskyttede fuglearter.

Rapport på vej

Undersøgelserne er beskrevet i en rapport ”Forurening i et internationalt naturbeskyttelsesområde”, som Miljøstyrelsen udgiver inden for den nærmeste fremtid.

Miljøstyrelsens Teknologiudviklingspulje for jord- og grundvandsforurening har medfinansieret undersøgelserne, idet deres metodik og resultater vil kunne anvendes ved lignende forureninger i naturområder.

 

Billedtekst:
(nederst) På strandengene vest for Cheminova kan Naturstyrelsen nu tillade, at kvæget afgræsser og dermed plejer et større område, så det bliver attraktivt for blandt andet sjældne træk- og ynglefugle.
(øverst) I det røde område har Region Midtjylland taget flere hundrede prøver for at få at vide, hvordan forureningen påvirker græs, jord, overfladevand og grundvand. Begge fotos er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 


Flere oplysninger

  • Anja Melvej, civilingeniør, Regional Udvikling, Region Midtjylland, telefon: 7841 1906 (om undersøgelserne)
  • Henning Fjord Aaser, specialkonsulent, Naturstyrelsen Vestjylland, telefon: 7254 3669 (om forvaltningen af området og vildtpleje)

 

FAKTA om Natura 2000-områder

Der er udpeget 252 Natura 2000-områder i Danmark. Områderne dækker 8  procent af det danske landareal og 18 procent af det danske hav. Natura 2000-områderne består af fuglebeskyttelses-, habitats- og ramsarområder.