Som det har fremgået af dagspressen de seneste dage, har Aarhus Universitetshospital aflyst op mod 250 planlagte operationer i denne uge som følge af, at Sterilcentralen på Aarhus Universitetshospital ikke har kunnet følge med og nå at vaske og sterilisere kirurgiske instrumenter. Årsagen er personalemangel, it- og driftsproblemer med udstyr i Sterilcentralen.

Baggrund

Som led i samlingen af hospitalerne i Aarhus fra 4 matrikler til Aarhus Universitetshospital under fælles tag blev det i planlægningsfasen besluttet at etablere en fælles sterilcentral for at sikre en ensartet høj kvalitet og kvalitetssikring af rengøring og sterilisering af instrumenter.

På Aarhus-sygehusene har sterilisering hidtil fundet sted på fire decentrale enheder i f. m. operationsgangene, og i forbindelse med flytningerne er personale, der har været beskæftiget med sterilisering på OP-gangene, blevet tilbudt at flytte med opgaven til Sterilcentralen. Ofte har opgaverne været fordelt på både SOSUpersonale, som er fulgt med opgaven over i Sterilcentralen, og på operationssygeplejersker som også har arbejdet på operationsstuerne, og valgt at fortsætte med det.

Derfor har der været brug for at ansætte og oplære nyt personale i Sterilcentralen, og det personale, som er fulgt med over i Sterilcentralen, har kun haft kendskab til kirurgiske instrumenter i den decentrale enhed, de kom fra.

Personalesituationen

Oplæringen tager 3 måneder, hvoraf de 2 første er intensiv oplæring, og kan kun udføres af erfarent personale i Sterilcentralen. Derfor har vi kun kunnet ansætte i en takt, hvor oplæringen har kunnet følge med.

Der har løbende været stillingsopslag. Siden sommerferien er der ansat 13 nye medarbejdere i Sterilcentralen, som alle er ved at være færdigoplært. Vi vurderer ikke, at vi ville kunne have gennemført personaleindtaget eller oplæring hurtigere. I samme periode har vi haft to opsigelser, men vi har aktuelt seks langtidssygemeldte medarbejdere.

Instrumenter og udstyr

Der har hidtil været lokale steriliseringsenheder knyttet til operationsgangene på Aarhus-sygehusene. Det nye sterilkoncept på Aarhus Universitetshospital øger genbehandlingstiden, så den kan blive op til ca. 24 timer. Derfor har konceptet krævet, at vi skulle indkøbe ekstra instrumenter, bakker og vogne til instrumenter.

Vi har fået en bevilling på 30 mio. kr. fra Regionsrådet i Region Midtjylland til indkøb af instrumenter. Derudover har Aarhus Universitetshospital indkøbt yderligere instrumenter, instrumentcontainere og sterilvogne for ca. 10 mio. kr. Afdelingerne har også selv suppleret beholdningen op ved behov for yderligere instrumenter.

Vi har løbende fulgt instrumentbehovet, og på hospitalsledelsesmødet i dag har vi bevilget godt 5 mio. kr. ekstra til indkøb af nye instrumenter.

Der har vist sig at være en del udfordringer med at få vognvaskermaskinen, som vasker de sterilvogne instrumenterne transporteres rundt på hospitalet i, indkørt. Maskinen er nyudviklet og der er desværre løbende opstået nedbrud af kortere eller længere varighed. Der arbejdes med kontinuerligt med at udbedre fejlene som er af forskelligartet karakter. Der er udarbejdet nødplaner for vognvaskeren, som træder i kraft ved længere nedbrud.

It-understøttelse af sterilflowet

Som understøttelse for driften af samlede sterilcentral på AUH, blev der i 2016/17 arbejdet på at udvikle et understøttende IT-system. Efter en del udfordringer med IT-systemet blev dette stoppet i efteråret 2017. Samtidig blev der igangsat udviklingen af et nyt IT-system til understøttelse af sterilflowet.

Systemet omfatter lagerstyring, booking og instrumentflowsoverblik. Første del af systemet er implementeret på AUH og giver et overblik over instrumentbeholdningen på de rene lagre med mulighed for at finde instrumenter og også alternative instrumenter ved mangel.

Når systemet er fuld implementeret vil instrumenter blive booket via systemet frem i tiden, og systemet vil således have overblik over hvilke urene instrumenter, der skal bruges prioriteres til snarligt brug, og hvilke der godt kan vente i længere tid. Systemet vil såledeskunne prioritere instrumenterne på tværs af mere end 50 operationsstuer.

De aktuelle problemer

Efter udflytningerne og ibrugtagningen af operationsgangene i den sydlige  del af hospitalet (med bl.a. Mave- og Tarmkirurgi med mange akutte operationer) i efteråret så det ud til, at Sterilcentralen kunne følge med, på trods af udfordringer med en stor oplæringsopgave og en del indkøringsvanskeligheder med nyt udstyr.

For ca. 4 uger siden blev vi ramt af strømsvigt, problemer med instrumentvaskemaskine og nedbrud på det anlæg, som vasker vogne i Sterilcentralen, og siden har der været problemer med at indhente det tabte og følge med, selv om vi har indkaldt personale på overtid, studentervikarer (aktuelt 9 stk. tilknyttet), samt forsøgt at vikaransætte fra andre sterilcentraler for at hjælpe med at rengøre nogle af de instrumenter, der har hobet sig op. Sterilcentralen har især haft svært ved at følge med presset fra akutte operationer.

Sidst på ugen i sidste uge kunne vi se, at vi ville kunne få problemer med at få instrumenter klar til akutte operationer. Ud af 370 instrumentvogne stod 250 vogne i kø udenfor Sterilcentralen med urene instrumenter, og af hensyn til patientsikkerheden valgte vi at tage så mange planlagte  operationer af programmet, at vi fortsat kunne operere akutte og kræftpatienter, og for at kunne nå i bund med at sterilisere i løbet af den kommende uge. Vi har fået så meget hjælp fra operationsgangene i huset og udefra, at antallet af ventende instrumentvogne allerede er allerede bragt væsentligt ned under 100 ventende vogne.

Aflysningerne

Efter lægefaglige vurderinger har vi aflyst op mod 250 planlagte operationer i denne uge ved, at sekretærer har ringet til patienterne og oplyst, at der er et brev på vej til deres e-Boks om, at operationen vil blive aflyst. Vi har indskærpet afdelingsledelserne, at brevet skal indeholde en ny tid til operation samt oplysninger om patienternes rettigheder.


Vi gennemfører alle kræftoperationer og akutte operationer. Desuden gennemføres alle endoskopier mv., som ikke belaster Sterilcentralen. Operationer på OP-afdelingerne i Nørrebrogade (Øjenafdelingen, Tand-, Mund- og Kæbekirurgi samt Neurokirurgi) er ikke påvirket af situationen på Sterilcentralen.

Aftaler med andre hospitaler

Der er lavet aftaler med Aalborg Universitetshospital om at overtage en række gynækologiske kræftoperationer, og der er lavet aftaler med Regionshospitalerne i Horsens og Randers om, at de overtager en del hovedfunktionspatienter. Desuden undersøges mulighedernefor at lave lignende aftaler med Hospitalsenhederne i Midt og i Vest. Der er tæt ledelsesmæssigt fokus på at udnytte mulighederne for at få patienter opereret på andre hospitaler.

Vi sender i denne uge frigjort personale fra operationsafdelingerne til Sterilcentralen for at hjælpe med bl.a. at pakke steriliserede instrumenter, og i weekenden kommer personale fra Sterilcentralerne i Silkeborg, Viborg og Randers for at aflaste vores eget personale i Sterilcentralen.

3. og 4. december er der flyttet og udført 17 operationer fra Aarhus Universitetshospital på andre hospitaler, og der planlægges flytning af yderligere operationer de kommende dage.

Plan og personalesituation fremadrettet

Fra næste uge vil vi fortsat have lettere nedsat operationskapacitet med svarende til op til ca. 10 % færre operationer, hvilket dels skal lette presset på Sterilcentralen og dels skal sikre, at der fortsat er operationssygeplejersker, som kan hjælpe i Sterilcentralen. Fra 1. februar 2019 forventer vi gradvis at kunne optrappe operationskapaciteten.

Indtil da stabiliserer vi processerne ved bl.a. at få gennemført oplæring m.v. Desuden prioriterer vi tilstedeværelse af on-site support fra Teknisk Afdeling i Sterilcentralen med henblik på hurtigt at kunne afhjælpe tekniske fejl og problemer på Sterilcentralens udstyr.

Ledelsesmæssigt følger vi området tæt, og monitorerer bl.a. antallet af ventende instrumentvogne udenfor Sterilcentralen to gange i døgnet.

Vi ansætter 8 medarbejdere fra 1. januar 2019 og yderligere 7 senere. Desuden er der ansat yderligere 3 specialeansvarlige sygeplejersker i Sterilcentralen fra 1. januar 2019. Ansættelserne vurderes at være tilstrækkelige til at dække behovet og sikre robusthed i Sterilcentralen fremadrettet.