02.02.2018 

Den eksisterende lokalplan vejer tungere end tilladelsen til at grave efter råstoffer. Det fastslår en afklaring, regionen har foretaget i samarbejde med Erhvervsstyrelsen.

Råstofgravning i et område med en lokalplan forudsætter, at lokalplanen giver mulighed for at grave råstoffer. Det fastslår en vurdering fra Erhvervsstyrelsen, som Region Midtjylland har bedt om. På den baggrund tilpasser regionen nu råstofgravetilladelsen for en mindre del af et råstofgraveområde i Hjøllund ved Silkeborg.

Baggrunden er, at regionen først efter gravetilladelsen var givet, blev opmærksom på, at der forelå en lokalplan, da denne ikke var tinglyst. Det lokalplandækkede område udgør cirka en fjerdedel af den samlede tilladelse, og der er endnu ikke gravet i dette område. Efter at have fået kendskab til lokalplanen, har ejeren af jorden sammen med det lokale råstofselskab uden held forsøgt at få byrådet til at ændre lokalplanen.

- Vurderingen slår fast, at lokalplanen vejer tungere end gravetilladelsen, og jeg er glad for, at vi dermed har fået afgjort striden om råstofgravning i området med lokalplan, siger formand for udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland Jørgen Nørby (V).

Vigtig principiel afklaring 

Han understreger, at en klar afgørelse har været vigtig. Både for det fremtidige arbejde med råstofplanlægning i regionen og for den aktuelle sag, da ejeren af jorden ønsker, at der graves råstoffer i området.

Region Midtjylland undersøger nu, om det er muligt at justere procedurerne i forhold til råstoftilladelser, så det bliver nemmere at opdage gamle lokalplaner knyttet til specifikke områder.

Følger vandmiljøet tæt 

I forbindelse med den konkrete sag har en gruppe borgere i Hjøllund desuden udtrykt bekymring for, om råstofgravning under grundvandsspejlet har konsekvenser for drikkevandet.

Dette er Region Midtjylland, i tæt samarbejde med Silkeborg Kommune som grundvandsmyndighed, yderst opmærksomme på at undgå.

En tilladelse til at grave efter råstoffer gives således altid under vilkår, der tager hensyn til grundvandsbeskyttelse, ligesom der løbende føres tilsyn med råstofgrave.

- Råstofgravning skader ikke i sig selv grundvandet, heller ikke når der graves under grundvandsspejlet, hvilket er en almindeligt forekommende praksis. Når det er sagt, så er det en bekymring som vi tager meget alvorligt, og regionens fageksperter følger løbende råstofgravningen med netop det fokus, siger miljødirektør i Region Midtjylland Jytte Gad Lauridsen.

I forbindelse med den konkrete tilpasning af den eksisterende gravetilladelse i Hjøllund er regionen lige nu i dialog med jordejer og råstofselskab. For den del af tilladelsesområdet, hvor der ikke er lokalplan, kan gravningen fortsætte.