03.01.2017 

Cheminova pumper grundvand op for at forhindre forurening fra fabrikken i at nå Limfjorden. Det fungerer efter hensigten, så forurening ikke umiddelbart forringer vandkvaliteten i fjorden, viser ny uvildig rapport.

Den historiske forurening på Cheminovas grund på Harboøre Tange truer med at sive ud i Nissum Bredning i Limfjorden. Derfor har Cheminova siden 1980’erne haft en indsats, hvor virksomheden løbende pumper grundvand op til rensning, før det siver ud i fjorden. Og det virker.

Her bliver der udtaget prøve af fjordvand i Nissum Bredning i forbindelse med rapporten. I baggrunden ses Cheminova. Foto: Region Midtjylland.  

Det viser en ny rapport, hvor Region Midtjylland med støtte fra Miljøstyrelsen har fået undersøgt, om forurening fra Cheminovas nuværende og gamle fabriksgrunde påvirker vandkvaliteten i Nissum Bredning.

- Formålet var at undersøge, om Cheminovas tiltag virker efter hensigten. Det gør de. Undersøgelserne viser godt nok, at der siver forurenet grundvand ud i fjorden. Men mængderne er små, og der er ikke målt nogen forurening i fjorden ud for Cheminova, der overskrider kriterierne for vandkvaliteten, forklarer kontorchef Morten Bondgaard fra Regional Udvikling i Region Midtjylland.

- Rapporten gør det tydeligt, at Cheminovas egen oprensning er helt nødvendig. Men selv om resultatet er betryggende, stopper det ikke her. Sammen med Miljøstyrelsen må vi blive ved med at holde øje med situationen ved fabriksgrundene. Politisk har det overordentlig stor bevågenhed, at der bliver gjort noget, der virker, siger Jørgen Nørby (V), formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling.

Metode kan udbredes til andre forureninger 

Som en del af undersøgelses-projektet har Aarhus Universitet udviklet en model, der kan simulere grundvandets strømninger. Den kan derved forudsige, hvor der er en risiko for forurening, så man kan tage prøver de mest relevante steder. I Miljøstyrelsen forventer kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard, at metoden også kan bruges i forbindelse med andre jordforureninger.

- Når det kommer til meget store og komplekse forureninger som den ved Cheminova, slår det normale screeningsværktøj til jordforureninger ikke til. Derfor har vi støttet dette projekt. Det har givet os en række værdifulde erfaringer, som kan bruges til at vurdere andre store forureninger i Danmark og i udlandet, siger Camilla Bjerre Søndergaard.

Prøvetagning af terrænnært grundvand fra en af de nye boringer på Rønland. Vandet løber igennem en kasse, hvor der registreres pH, ledningsevne og ilt. Foto: Region Midtjylland. 

Forureningen på Cheminovas grund stammer fra produktion af sprøjtemidler og andre giftstoffer fra 1960’erne og frem til i dag.

Regionerne har det overordnede ansvar for indsatsen mod gamle jordforureninger i Danmark, mens Miljøstyrelsen administrerer lovgivningen på området og kan støtte projekter som den netop afsluttede undersøgelse via den såkaldte Teknologiudviklingspulje. Undersøgelsen er lavet i perioden januar 2016-december 2017.

Læs rapporten ”Vurdering af forureningsflux fra Rønland og den gamle fabriksgrund" her: http://mst.dk/service/publikationer/