06.06.2018 

Økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner fratager som ventet regionerne opgaven med erhvervsfremme. Region Midtjylland skal dog fortsat løse en række vigtige udviklingsopgaver.

Region Midtjyllands opgave på det regionale udviklingsområde skal gentænkes. Det fastslår den økonomiaftale, som Regeringen og Danske Regioner indgik natten til tirsdag. Som ventet fjerner den regionerne som centrale aktører i erhvervsfremmeindsatsen – helt i tråd med den aftale om et nyt centraliseret erhvervsfremmesystem som Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj.

For Region Midtjylland betyder aftalen, at Regional Udvikling fra 1. januar 2019 mister de midler, der hidtil har været anvendt til erhvervsfremme og turisme. Det drejer sig forventet om godt 120 mio. kroner ud af et samlet budget på 651,2 mio. kroner. Dertil kommer, at regionen afskæres fra at kunne udmønte EU-midler til direkte erhvervsfremmeaktiviteter.

Økonomiaftalen fremhæver dog, at regionen fortsat skal løse sine eksisterende opgaver i forhold til kollektiv trafik og mobilitet, miljø, kultur og uddannelse. På samme måde skal regionen arbejde videre med at sikre grøn omstilling, klimatilpasning, udvikling af landdistrikter samt arbejde for at virksomhederne i regionen får adgang til de nødvendige kompetencer.

- Aftalen fratager desværre regionen en stor del af vores økonomiske muskler på udviklingsområdet, hvilket kommer til at ramme arbejdet for gode vækstvilkår. Men opgaven med at sikre en regional udvikling består i høj grad, og Region Midtjylland skal fortsætte med at være et bindeled mellem de mange gode både private og offentlige kræfter, der arbejder for bæredygtig udvikling i hele landsdelen, siger formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S). 

Anders Künau stående under debat i regionsrådssalen

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) glæder sig over, at Region Midtjylland i partnerskab med virksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner og andre offentlige myndigheder fortsat skal sikre de rette kompetencer til erhvervslivet. Seneste har det partnerskab sikret den midtjyske region en teknologipagt, som det første sted i landet. 

Den midtjyske teknologipagt lever 

Han ærgrer sig over, at det ikke lykkedes at skabe bred politisk enighed om en forenkling af erhvervsfremmesystemet med udgangspunkt i regionale styrkepositioner. Til gengæld vækker det glæde, at de stærke regionale partnerskaber fortsat spiller en rolle.

I Region Midtjylland gælder det ikke mindst Den Midtjyske Teknologipagt, som regionsrådet har investeret 55 mio. kroner i, og hvor en lang række aktører på tværs af erhvervsliv og videns- og uddannelsesinstitutioner har forpligtet sig til at arbejde for flere unge med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer i arbejdsstyrken. 

Dertil åbner økonomiaftalen også for, at regionerne kan ansøge om midler til kompetence- og arbejdsmarkeds-projekter i EUs Socialfond og for, at regionen kan deltage i internationale projekter på de regionale udviklingsområder.

- Regionerne kombinerer stærkt lokalkendskab med det brede samfundsperspektiv, og det gør os oplagte til at varetage at samle kræfterne på tværs af både kommunegrænser og fagligheder. Den opgave er ikke mindst vigtig og nødvendig i forhold til at sikre fremtidens kompetencer, siger Anders Kühnau.

Flere medarbejdere bliver berørt

Forude venter nu en omstrukturering af Regional Udvikling i Region Midtjylland, hvor samlet set 50 medarbejdere i dag er beskæftiget med erhvervsfremmeindsatsen.

- Vi skal nu forme den nye organisation, så vi får mest muligt ud af opgaven med at skabe regional udvikling. Vi undgår desværre ikke at nedlægge et større antal stillinger, men vi vil gerne gøre brug af de dygtige medarbejderes kompetencer på andre områder, hvis det er muligt. Alternativt vil vi gerne hjælpe medarbejdere med at komme godt videre til et andet arbejde, siger regionsdirektør i Region Midtjylland Jacob Stengaard Madsen.

Han forventer at kunne præsentere et forslag til en ny organisering for regionsrådet umiddelbart efter sommerferien.