05.09.2018

Psykiatrien blev særligt tilgodeset, da samtlige partier i Region Midtjylland natten til onsdag 5. september 2018 indgik et bredt forlig om det kommende års budget.

Partierne Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, KristenDemokraterne, Dansk Folkeparti, Psykiatrilisten, Venstre, En-hedslisten og Alternativet indgik natten til onsdag et forlig om budget 2019 for Region Midtjylland. Med forliget fordeles et regionsbudget på knap 29. mia. kr. – fordelt på sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling.

Nye initiativer

Partierne var enige om at give psykiatrien et markant løft. 50 mio. kr. skal bruges til bl.a. mere personale og flere senge.

- Der er tale om et varigt løft, der kommer oven i de 25 mio. kr. regionsrådet tilførte i 2018, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Af andre nye initiativer blev der afsat 10 mio. kr. til sundhedstilbud tæt på borgerne, 26 mio. kr. til nye behandlinger, 5 mio. kr. til at styrke de mest specialiserede funktioner på Aarhus Universitetshospital, 5 mio. kr. til it-sikkerhed, 0,7 mio. kr. til børnehospice og endelig 15 mio. kr. som økonomisk reserve.

Mindre sparekrav

Som en del af aftalen besluttede partierne i stedet for 195 mio. kr. at spare 138,6 mio. kr. i 2019. Sparekravet kunne lettes ved bl.a. at mindske det råderum, der var lagt ind i budgettet til politisk prioritering.

Besparelserne hentes ved at mindske medicinforbruget, digitalisere arbejdsgange, reducere både ambulante og akutte besøg på hospitalerne og skære i en række puljer til bl.a. uddannelse samt i administration.

Strukturændringer

Den mest omdiskuterede besparelse har drejet sig om strukturændringer, hvor afdelinger lægges sammen på færre steder og i større enheder.

- Vi ved, at der er et pres på regionens medarbejdere. På den baggrund har vi fravalgt at gennemføre besparelser som en grønthøster, der skærer forholdsmæssigt ens overalt. I stedet vil vi gerne have fokus på at gennemføre strukturændringer, der samler behandlingstilbud og på den måde opnår nogle stordriftsfordele, siger Anders Kühnau.

På baggrund af høringssvar og debat i offentligheden er der sket ændringer i forhold til regionsrådsformandens forslag. Således bevares undersøgelse og behandling for brystkræft i Viborg, så tilbuddet fremover ligger i både Aarhus og Viborg, men ikke længere i Randers. Det betyder, at den aktivitet, som i dag foregår på Regionshospitalet Randers i relation til udredningen og behandlingen af brystkræft, fremover skal foregå på Regionshospitalet Viborg.

Også hvad angår klinisk fysiologi og nuklearmedicin ændres forslaget, så funktionen lukkes i Randes, og der udarbejdes en analyse, som kortlægger, hvordan kvaliteten af de fortsatte undersøgelser opretholdes i Randers. Der skal ses på muligheden for, at henholdsvis Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital leverer undersøgelser til borgerne i Regionshospitalet Randers' optageområde.

En anden ændring går ud på at udskyde forslaget om samle røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG) på Aarhus Universitetshospital til medio 2019. Her overtager Aarhus Universitetshospital KAG fra Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Herning.

Samtidig ønsker forligspartierne at flytte flere pacemaker-implantationer fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest, end der først var lagt op til.

I forhold til forslaget om at nedlægge tre sygeplejerskebetjente akutbiler i Tarm, Ringkøbing og Skive og opgradere ambulancer er forligspartierne enige om at afvente den analyse af den præhospitale indsats, der forelægges Regionsrådet i oktober 2018.

Udgifter til kollektiv trafik

På området for regional udvikling besluttede forligspartierne at fastholde besparelser på kollektiv trafik for at få balance i regnskabet.

Samtidig forudsætter regionsrådet, at Midttrafik tilpasser serviceniveauet for busser og letbane, så udgifterne ikke fremover overskrider Region Midtjyllands budget.

- Vi er i gang med at analysere rutenettet i dialog med kommunerne. Kollektiv trafik er helt afgørende for mange borgere. Derfor skal vi have styr på udgifterne, så vi kan lægge holdbare planer, siger regionsrådsformanden.

Investering i socialområdet

Forligspartierne ønsker, at det regionale socialområde skal være kommunernes foretrukne leverandør, når det gælder det specialiserede socialområde. Det kræver gode fysiske rammer, og forligspartierne afsætter derfor 50 mio. kr. i investeringsplanen for at kunne imødekomme behovet for at renovere og etablere nye sociale tilbud.

Flere oplysninger