03.04.2020

Region Midtjylland har både respiratorer, intensivpladser og værnemidler nok, når der forventeligt sker en stigning i antallet af indlagte COVID-19-patienter efter påske.

Efter få ugers intensiv forberedelse og oprustning forventer hospitalerne i Region Midtjylland i ugerne efter påske at råde over 282 intensivsenge med respiratorer i de uger, hvor corona-epidemien forventes at toppe. Ved årsskiftet rådede hospitalerne til sammenligning over ca. 85 pladser af samme type.

- Den store stigning fra 85 til 282 intensivpladser er et godt billede på den enorme indsats personale i og omkring sundhedsvæsenet i døgndrift har lagt for dagen, for at være klar når corona-kurven topper, og patienterne forventeligt bliver flest, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Fra 85 til 282 intensivpladser

Intensivpladserne er fordelt i hele regionen, med flest på Aarhus Universitetshospital og færrest på Regionshospitalet Randers.

Andelen af intensivpladser der er reserveret til patienter med COVID-19 er opgjort til 210 i Region Midtjylland.

Aarhus Universitetshospital

113

Regionshospitalet Randers

18

Regionshospitalet Horsens

29

Hospitalsenheden Vest

26

Hospitalsenhed Midt

24

 

Hertil kommer 72 pladser beregnet på andre patienter. I alt 282.

- I forhold til de prognoser vi arbejder ud fra nu, så forventer vi, at 282 intensivpladser er nok, fordi hospitalerne fungerer som forbundne kar, siger Anders Kühnau.

Hvis det mod forventning viser sig, at de enkelte hospitaler får flere patienter, end der er plads til, så bliver patienterne fordelt på andre hospitaler.

De seneste data peger imidlertid på, at epidemien ikke vil presse hospitalerne voldsomt over kort tid. Forventningen er nu snarere, at belastningskurven får en mere flad og langstrakt udvikling. Det betyder til gengæld en længere periode med COVID-19-smittede patienter på hospitalerne.

359 respiratorer og anæstesiapparater

I den aktuelle prognose er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der i de kommende to-tre uger bliver brug for ca. 190–225 respiratorpladser i Region Midtjylland. Det scenarie er hospitalerne i Region Midtjylland forberedt på.

Koncerndirektør Ole Thomsen forklarer, at hospitalerne nu har lagt planer for, hvordan de vil bemande de mange intensivpladser. Det har været en kæmpe opgave, som har krævet en jætteindsats fra personalet.

- I alt råder hospitalerne dags dato over 359 apparater, der kan anvendes som respirator. Nogle af dem skal også anvendes til anden aktivitet på hospitalerne, men jeg mener vi kan sige, at vi nu er godt forberedt på Sundhedsstyrelsens forventninger, siger Ole Thomsen.

Af de 359 maskiner er 171 respiratorer, mens 188 er anæstesi-apparater, der også er velegnede som respiratorer.  

Region Midtjylland har bestilt yderligere 68 respiratorer for at stå godt rustet, hvis der viser sig en eventuel anden bølge af COVID-19-patienter i efteråret.

Hvis behovet skulle stige, er der stadig uudnyttede muligheder for at øge kapaciteten i samarbejde med Forsvaret, privathospitaler og universiteter.

Der kommer løbende værnemidler hjem

Aktuelt råder Region Midtjylland over de nødvendige værnemidler – håndsprit, dragter, handsker og snart også masker. Behovet forandrer sig dog næsten dagligt, og derfor bliver der konstant arbejdet hårdt på at skaffe de nødvendige værnemidler.

Særligt forsyningen af masker har været en akilleshæl, men der er stadig masker på lager, og nye leverancer er på vej. Samlet venter Region Midtjylland i øjeblikket på at få leveret værnemidler over de kommende uger for næsten 200 mio. kroner.

- Det vækker naturligvis uro og bekymring, hvis der bliver rejst tvivl om værnemidler. For mig er det af meget stor betydning at vide, at der er værnemidler bestilt og på vej, og jeg vil gerne understrege, at vi gør alt, hvad der står i vores magt for at sikre, at medarbejderne har de værnemidler, der er nødvendige i de forskellige smittesituationer, de står i, siger koncerndirektør Anders Kjærulff.

De fleste værnemidler skal kasseres efter brug. Kun de fleste visirer og briller kan i øjeblikket renses og genbruges. Statens Seruminstitut undersøger i øjeblikket om nogle typer masker kan genbruges efter vask, tørring og strålebehandling.

- Vi er taknemlige for både donationer og henvendelser. Vi arbejder på højtryk, og har koncentreret os om at sikre forsyninger i mængder der virkelig batter noget for os som hospitalsvæsen midt i en pandemi, siger Anders Kjærulff.

Værnemidler fra nye leverandører – f.eks. masker - bliver grundigt kvalitetstjekket hos Force Technology ift. filtreringseffekten.  Også Sikkerhedsstyrelsen gennemgår varer og dokumentation ved ankomsten.

Udover værnemidler og respiratorer har Region Midtjylland også bestilt andre former udstyr. Listen omfatter bl.a. High-Flow-iltsystemer til patienter, som ikke er så syge at de skal på intensiv, analyseudstyr og meget andet for i alt 40 mio. kr.

Massiv opkvalificering af hospitalernes personale

Status er lige nu, at der samlet set er tilstrækkeligt mange intensivpladser, respiratorer og værnemidler. Den største udfordring er nu at sikre, at der også i længden er tilstrækkeligt kvalificeret personale på hospitalernes intensivafdelinger.

Der er allerede gjort flere ting for at frigøre hospitalspersonale til COVID-19-patienter. Lægerne har f.eks. gennemgået alle patienter der venter på behandling for at vurdere, hvem det er forsvarligt at tilbyde senere behandling.

Der er også fuldt blus på korte kurser der opkvalificerer anæstesi- og operationssygeplejersker til at indgå i pleje af intensivpatienter. I løbet af de seneste uger er det lykkedes at opkvalificere 513 anæstesi- og operationssygeplejersker til at passe intensivfunktioner f.eks. patienter i respiratorbehandling.

Intensivkurser til kommende læger

Vikar Region Midt har i øjeblikket tilmeldinger fra over 600 medicinstuderende, der via sygeplejevikar- og ventilatørkurser har kvalificeret sig til at løse opgaver på intensivafdelinger. Opgaverne kan f.eks. være at overvåge patienter i respiratorbehandling.

I disse dage afslutter yderligere 16 studerende det grundlæggende sygeplejevikar-kursus, og op mod 100 flere er på vej. Selve undervisningen varer ca. 3 dage. Med de nødvendige følgevagter tager kurset 3-4 uger.

46 medicinstuderende er uddannet som ventilatører. Yderligere ca. 90 ventilatører er under uddannelse.

Stor støtte til Corona-jobbank

Da Region Midtjylland søgte ekstra personale til at indgå i en jobbank som ekstra corona-assistance, kom der ikke mindre end 5000 henvendelser.

Af dem var 103 medicinstuderende på 9. semester eller over, og de er dermed så langt i uddannelsen, at de kan indgå i lægedækningen.

Størstedelen af de 5000 der har meldt sig som corona-assistance har basiskompetencer indenfor sundhedsuddannelser, men der er eksempelvis også bioanalytikere og pædagoger. 1250 af de der har meldt sig som Corona-assistance er allerede gennemgået for autorisation og er tilmeldt lønsystemet, så de er klar til at blive ansat og dermed er klar til at tage opgaver på hospitalerne i "første bølge". Inden de møder patienterne har de gennemgået e-lærings kurser og er blevet oplært i forhold til de opgaver, de skal løse. I takt med at behovet stiger, vil flere på samme vis blive oprettet i lønsystemet og oplært.

Blandt de 5000 er der 60 læger med specialkompetencer i intensiv og anæstesi.

110 tilmeldte er sygeplejersker med speciale inden for intensiv og anæstesi.

Støtte til fast personale

Den massive uddannelsesindsats gælder ikke kun medarbejdere, der skal behandle COVID-19-patienter på intensivafdelingerne. Den rækker ud til alle, der skal lære at håndtere potentielle covid-19 patienter.

Region Midtjylland har derfor åbnet hjemmesiden covid19uddannelse.rm.dk med uddannelsesmateriale rettet mod både fast personale og midlertidige medarbejdere.

Materialet handler bl.a. om fag, hygiejne, brugen af den elektroniske patientjournal, Midt EPJ.

Bemanding i Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest har en særlig udfordring med at sikre bemanding til bl.a. ekstra intensive senge i de uger, hvor epidemien ventes at toppe.

Regionsrådet besluttede derfor fredag på et ekstraordinært møde, at Region Midtjyllands direktion om nødvendigt kan beslutte en midlertidig lukning af akutklinik og øvrig decentrale funktioner i Ringkøbing, Lemvig, Tarm og Brande, samling af fødsler i Herning. Direktionen er også bemyndiget til at tage akutlægebiler i hospitalets optageområde midlertidigt ud af drift.

- Men for at undgå, at det kommer så vidt, er det min forventning, at hospitalerne indbyrdes hjælper og støtter hinanden, hvor der er behov og mulighed, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

 

Særligt til medierne

Flere oplysninger

  • Anders Kühnau (S), regionsrådsformand, tlf. 2360 2768
  • Koncerndirektør Ole Thomsen, tlf. 2146 9807
  • Koncerndirektør Anders Kjærulff, tlf. 2016 7347
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer