23.04.2021

Cirkulær økonomi. Et stort dansk partnerskab med Region Midtjylland i spidsen har søgt EU om 83 mio. kroner til et projekt, der konkret kan vise nye veje for affald og cirkulær økonomi. Visionen er, at ingen produkter må blive til affald. 

Vores affald i dag - hvad enten det er tagsten, vaskemaskiner, cowboybukser, pålægsemballage eller køkkenstole - skal kunne genbruges eller genanvendes. Det vil LIFE IP-projektet "CE (Circular Economy) Beyond Waste" bidrage til, hvis EU godkender ansøgningen. 

LIFE er EU's miljø- og klimaprogram, hvor LIFE IP (Integrerede Projekter) kan søges til at gennemføre nogle af EU's centrale miljølove og –strategier, som den danske affaldsplan skal leve op til. Ansøgningen til CE Beyond Waste-projektet har et samlet budget på 138 mio. kroner, og projektet skal løbe fra 2022-2029. 

Bag ansøgningen står Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen og 39 andre partnere, heriblandt mange kommuner og affaldsselskaber fra de to regioner. I projektet vil de sætte fokus på at øge forebyggelse af affald samt genbrug og genanvendelse af produkter og materialer. Det kan være tekstiler, plast, byggematerialer, elektronik og biomasse, som forbliver i kredsløb i stedet for at ende som affald. Eller samarbejder med skoler, borgere og uddannelsesinstitutioner om betydningen af forbrugsvaner og indkøb. 

- Det er helt afgørende, at vi forebygger affald. Vi skal vide, hvad og hvordan noget kan bruges, når jeg ikke længere har brug for det, eller det er gået i stykker. Det er utrolig komplekst, men det er jo en udfordring, som alle lande står med. I Danmark skal vi implementere en national affaldsplan og dermed også EU's affaldsdirektiv. Vi har brug for at blive klogere, hvis vi skal nå i mål, og den viden kan andre lande også bruge. Så jeg håber, at vores ansøgning slipper gennem EU's nåleøje, siger Jørgen Nørby (V), der er formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling og medlem af Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer. 

Omstilling fra affald skal accelereres 

Projektet CE Beyond Waste skal bygge videre på den mangeårige indsats på cirkulær økonomi, som Region Midtjylland har gennemført i samarbejde med kommuner, erhvervsliv og egen organisation som fx at kortlægge plast-strømmene på Aarhus Universitetshospital. 

Som en del af den 500 sider lange ansøgning til EU's LIFE-fond er der lavet en analyse af midtjydernes tekstilforbrug og klimaaftryk fra tøj/tekstiler. Den viser bl.a., at borgerne i den midtjyske region forbruger knap 20.000 tons tekstiler om året, og halvdelen går direkte til forbrænding efter brug. 

Foto af affaldssortering i en almindelig dansk husholdning med fire fraktioner. Foto Region Midtjylland

Affaldssortering anno 2021. I fremtiden skal der sorteres i mange flere fraktioner - en del af grundlaget for, at affald i højere grad bliver en ressource, så CO2-aftrykket mindskes. Et dansk partnerskab på tværs af landet søger nu EU om medfinansiering til at stort projekt om affald og cirkulær økonomi med henblik på at genbrug, genanvendelse og generel forebyggelse af affald. Foto: Region Midtjylland

I det hele taget bruger vi i Danmark gennemsnitligt langt flere ressourcer end de fleste andre lande - fx mere end 22 tons naturressourcer pr. indbygger, hvor det europæiske gennemsnit er 14 tons. Danmark er også det land i Europa, der genererer mest husholdningslignende affald pr. indbygger – ca. 816 kg om året. 

- I et stort LIFE IP-projekt vil vi få mulighed for at lave mange innovations- og demonstrationsprojekter i forhold til affald. Det vil give os data og viden om, hvad vi som samfund skal gøre og hvordan. Det er dét, vi mangler. Og der er brug for den viden, når ca. 45 procent af verdens CO2-udledning og mere end 90 % af biodiversitet-tabet skyldes vores udvinding og forarbejdning af naturressourcer. Alene i en virksomhed som Region Midtjylland, hvor der skal købes meget udstyr og materiale til hospitalerne, stammer næsten 70 procent af CO2-aftrykket fra forbrug, forklarer Rolf Johnsen, der er leder af Region Midtjyllands Kontor for Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling.  

- Som borgere har vi alle en vigtig rolle i omstillingen til cirkulær økonomi. Vores forbrugsmønstre skal ændres i retning af et mere ansvarligt forbrug, og vi skal i langt højere grad købe brugt, dele og reparere vores ting. Det kræver både ændringer af vaner og af de politiske rammer – to ting som hænger uløseligt sammen, og som vi også vil tage fat på i dette projekt, siger Kåre Albrechtsen, som er enhedschef i Region Hovedstadens enhed for Mobilitet, Klima og Uddannelse.

Kun få LIFE IP-projekter godkendes 

Gruppen bag CE Beyond Waste-projektet venter svar på ansøgningen fra EU's LIFE-fond inden sommerferien, og det er lidt af en bedrift at opnå støtte til så stort et projekt. 

Alene at få lov at sende en LIFE IP-ansøgning kræver en godkendelse, men med den følger også EU-støtte til at lave den endelige ansøgning. Denne gang har 11 søgt EU om medfinansiering til et LIFE IP-projekt og kun en håndfuld får opfyldt ønsket. 

Det midtjyske EU-kontor i Bruxelles, Central Denmark EU Office (CDEU), har hjulpet med ansøgningen og ser store perspektiver for EU i projektet CE Beyond Waste. 

- Skal vi lykkes med den grønne omstilling i Europa, så skal der udvikles og implementeres innovative og sammenhængende løsninger. Ansøgningen her samler et stærkt felt af interessenter på tværs af administrative grænser og organisationer og viser, at Midtjylland er klar til at være i fronten i Europa på cirkulær økonomi. Dermed sender vi også et tydeligt signal til EU om, at vi ønsker at bidrage til den fælleseuropæiske indsats på dette område, både når det gælder udvikling og implementering af løsninger, forklarer Lars Holte Nielsen, der er direktør hos Central Denmark EU Office. 

- Det er flot, at vi har fået samlet så bredt et partnerskab omkring affald og cirkulær økonomi. For mig er det både et signal om, at det er vigtigt, og et signal om at ingen kan løse den grønne omstilling alene. Jeg håber, at EU vil se positivt på vores ansøgning, og jeg er overbevist om, at vi kan finde den nødvendige medfinansiering i Region Midtjylland, siger Flemming Knudsen (S), næstformand i Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland og medlem af Danske Regioners udvalg for regional udvikling og EU. 

Fakta om ansøgning til EU's LIFE IP-program

 

  • LIFE er EU's miljø- og klimaprogram, og LIFE IP (Integrerede Projekter) er et delprogram med fokus på at implementere nogle af EU's centrale miljølove og -strategier. CE Beyond Waste-projektet handler om EU's affaldsdirektiv, som den danske affaldsplan skal leve op til. Projektet støtter også EU’s Handleplan for Cirkulær Økonomi - af grundpillerne i European Green Deal (Den Europæiske Grønne Pagt). 

  • LIFE IP-projekter løber som regel over 6-10 år og har mange partnere involveret. EU LIFE finansierer op til 60 pct. af projektet, mens parterne selv finansierer resten. Projektet skal tjene som eksempel for andre regioner og lande, der skal gennem samme eller lignende omstilling. 

  • LIFE IP-projekter skal både løfte et kerneområde (fx national affaldsplan), men samtidig og bidrage til andre EU-områder som fx omstilling til cirkulær økonomi, klimatilpasning og øget biodiversitet. I dette tilfælde vil CE Beyond Waste og alle projekterne under den paraply have et overordnet formål at minimere affald og implementere den nationale affaldsplan. 

  • Parterne bag CE Beyond Waste-ansøgningen søgte i 2020 om at få lov til at sende en ansøgning. Det blev godkendt i november 2020, og undervejs har EU bidraget med 750.000 kroner til at forberede ansøgningen til LIFE IP-projektet. 

  • De 42 partner bag CE Beyond Waste-ansøgningen er: Region Midtjylland (lead), Region Hovedstaden og de øvrige regioner, Miljøstyrelsen, Central Denmark EU Office (CDEU), 34 kommuner/affaldsskaber, universiteter og NGO'er.