20.12.21

Klimaregnskab 2020 for virksomheden Region Midtjylland viser et beskedent fald i CO2-udledningen. Regnskabet understreger vigtigheden af regionens arbejde med omstilling til cirkulær økonomi.

Regionsrådet har 15. december godkendt Region Midtjyllands Klimaregnskab 2020. Klimaregnskabet giver et samlet billede af virksomhedens Region Midtjyllands ressourceforbrug, klimaaftryk og bidrag til forurening i 2020, og er dermed et fingerpeg om, hvorvidt Region Midtjylland klimamæssigt er på rette spor.

Region Midtjylland vedtog i januar 2021 en ambitiøs bæredygtighedsstrategi, hvor regionen sigter efter at blive CO2-neutral i 2050.

Knap 4 procent mindre CO2 i 2020

Samlet udleder aktiviteterne i Region Midtjylland 678.000 tons CO2 i 2020, viser Klimaregnskabet. Det er et fald på knap fire procent i forhold til 2018. Ændringen dækker over store forskelle, da udledningen fra opvarmning og el er faldet med 17 procent i perioden, mens transport- samt bygge- og anlægsområdet er faldet med henholdsvis 21 procent og 33 procent. Til gengæld steg udledningen fra forbruget af varer og tjenesteydelser med 6 procent fra 2018 til 2020. Nogle af forskydningerne kan henføres til, at 2020 var påvirket af pandemien.

- Det er glædeligt, at CO2-aftrykket fra el og varme falder. Udledningen fra varer og tjenesteydelser stiger, men det er netop det, vi har sat fokus på med målsætningerne i vores bæredygtighedsstrategi. Det bliver nu fulgt op af den første regionale handleplan for bæredygtighed og prioriteringerne i budgetforlig 2022, hvor vi har afsat midler til initiativer omkring cirkulær økonomi og bæredygtige indkøb, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Varer og tjenesteydelser er fortsat største synder

Ud af den samlede CO2-udledning udgør indkøb af varer og tjenesteydelser størstedelen af klimaaftrykket med 80 procent. Byggeri og anlæg bidrager med 11 procent, transport med 5 procent og energiforbruget med 4 procent.

- Forbruget af varer og tjenesteydelser sker især på hospitalerne, og det er kompliceret at ændre. Derfor har vi blandt andet åbnet Center for Bæredygtige Hospitaler, der i samarbejde med klinikken skal udvikle og implementere nye måder at reducere forbruget og affaldsmængderne på. Regionen har også siden 2020 haft bæredygtighedskonsulenter, dedikeret til at bidrage til den bæredygtige omstilling, på alle hospitalsenheder, siger koncerndirektør Anders Kjærulff.

Handleplan med fokus på cirkulær økonomi

Regionsrådet godkendte ud over klimaregnskabet også 'Handleplan for bæredygtighed 2021-2022', der netop har fokus på regionens omstilling til cirkulær økonomi.

Handleplanen bakkes op af budgetforliget for 2022, hvor der blev afsat ekstra midler til initiativer omkring cirkulær økonomi og bæredygtige indkøb.