05.05.2021

Carina Poulsen og Jørgen Dalsgaard er ansat som henholdsvis oversygeplejerske (pr. 1. maj) og ledende overlæge (pr. 1.juni) i Bedøvelse og Operation 2.

Som led i en større organisationsændring, der betød en nedlæggelse af afdelingen Bedøvelse og Operation og etablering af fire selvstændige afdelinger pr. 1. januar 2021, skulle Aarhus Universitetshospital (AUH) rekruttere syv nye afdelingsledere i det første halve år af 2021.
Fem er allerede ansat, og dette er således de sidste to ansættelser i forbindelse med organisationsændringen.

Det drejer sig om:
• Konstitueret oversygeplejerske, Carina Poulsen, Bedøvelse og Operation 2, som oversygeplejerske i Bedøvelse og Operation 2

• Overlæge, Jørgen Dalsgaard, Bedøvelse og Operation 2, som ledende overlæge i Bedøvelse og Operation 2

Om ansættelse af de to nye afdelingsledere siger lægefaglig direktør Claus Thomsen:

- Vi har fulgt den plan, som vi lagde i efteråret sidste år for rekruttering af syv nye afdelingsledere til operationsområdet ved eksterne opslag, og dette er hermed de sidste to ansættelser af de syv. Carina Poulsen og Jørgen Dalsgaard er begge dygtige og fagligt meget kompetente fagpersoner med stort kendskab til operationsområdet på AUH. Det er personer, der kan bedrive kliniknær ledelse – en egenskab, som vi ved, har været efterspurgt af vores medarbejdere på operationsområdet, udtaler Claus Thomsen.

Uddybende om oversygeplejerske Carina Poulsen

- I november bad hospitalsledelsen Carina Poulsen om at blive konstituereret oversygeplejerske i Bedøvelse og Operation 2, og den komplekse opgave tog hun på sig og har løftet rigtig godt. Carina har med både sin mangeårige erfaring som operationssygeplejerske og sin ledelseserfaring som afdelingssygeplejerske i dagkirurgien på AUH de rette kvalifikationer til stillingen. Hun viste ved pandemiens begyndelse sidste år, at hun evnede at tage en ukendt ledelsesopgave på sig med etableringen af AUH's Akut COVID Klinik Voksne. Alt sammen kompetencer, der vil gavne ikke blot Bedøvelse og Operation 2, men hele operationsområdet på AUH, siger Claus Thomsen.

Oversygeplejerske, Carina Poulsen, er uddannet sygeplejerske i 1996.

Fra 1996 til 2015 arbejdede Carina som sygeplejerske og operationssygeplejerske på forskellige afdelinger på AUH herunder fire år på ortopædkirurgisk afsnit og fra 2006-2015 i dagkirurgien på daværende Skejby Sygehus, hvor hun også var konstitueret afdelingssygeplejerske fra 2012-2013.

Fra 2015-2018 bestred Carina en afdelingssygeplejerskestilling i dagkirurgien på daværende Tage-Hansens Gade, og efter udflytning til Palle Juul-Jensens Boulevard fortsatte hun som afdelingssygeplejerske frem til, at hospitalsledelsen konstituerede hende som oversygeplejerske i Bedøvelse og Operation 2 i november 2020.

I marts 2020 stod Carina Poulsen i spidsen for at etablere AUH's Akut COVID Klinik Voksen sammen med oversygeplejerske, Birgit Eg, Ortopædkirurgi.

Carina har en diplom i ledelse fra 2018 fra Aarhus Erhvervsakademi og har også efteruddannet sig på én af Region Midtjyllands lederuddannelser.

Carina Poulsen er 50 år gammel, har to voksne børn og er bosiddende i Egå.

Uddybende om ledende overlæge Jørgen Dalsgaard

- Jørgen Dalsgaard har lang klinisk erfaring inden for operationsområdet som overlæge og funktionsledende overlæge både på AUH og i privat regi. Han har ligeledes særlig ekspertise inden for Bedøvelse og Operation 2's fagområde, som i høj grad vil komme afdelingen til gode. Jørgen skal være med til at sikre stabil drift og kan med sin høje faglighed være med til at udvikle både afdelingen og hele operationsområdet på AUH. Derfor er han i de kommende år den rette person til jobbet, siger Claus Thomsen.

Ledende overlæge Jørgen Dalsgaard er uddannet speciallæge i anæstesiologi i 1997. I 1998 arbejdede han et år som visiting assistant professor på Oregon Health Science University i USA, inden han i 1999 tiltrådte som afdelingslæge på AUH. Jørgen blev overlæge i 2003 og har primært været ansat i den del af anæstesiologien, der i dag hører under Bedøvelse og Operation 2.

Jørgen har været funktionsledende overlæge både på det daværende opvågningsafsnit på Nørrebrogade fra 2002-2006, og for det der i dag er ortopædkirurgisk operationsgang fra 2015 til 2019. I 2019 valgte han udelukkende at være overlæge i afsnittet.

Jørgen har i sit mangeårige virke som anæstesiolog været med til at etablere lægeambulancen i Aarhus (i dag Region Midtjyllands Præhospital), Global Medical Air Crew og det daværende privathospital, Ortopædisk Hospital. Siden 2015 har Jørgen dog ikke længere været medejer af privathospitalet.

Jørgen tog i 2004 Diplomlederuddannelsen for Sundhedssektoren. Han har i mange år har været aktiv underviser og vejleder stadig AUH's anæstesiologiske speciallægekursister.

Jørgen Dalsgaard er 63 år gammel og bor i Aarhus.

Baggrund for ansættelser: Led i større plan for AUH's operationsområde

Ansættelsen af de to nye afdelingsledere på AUH's operationsområde sker som led i, at hospitalsledelsen tilbage i oktober 2020 traf beslutning om, hvordan operationsområdet på AUH skulle organiseres og ledes pr. 1. januar i år. Beslutningen var todelt:

Dels skulle afdelingen Bedøvelse og Operation nedlægges, og pr. 1. januar 2021 blev der dannet fire nye afdelinger; Bedøvelse og Operation 1, 2 og 3 og Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi (fusion af dele af Bedøvelse og Operation med Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi).

Dels skulle der skabes en formaliseret fælles ligeværdig ledelse i AUH's fire operationsområder mellem anæstesi og kirurgi på ledelsesniveau. Et udviklings- og kulturarbejde der er i gang og er under udvikling