31.05.2021 

Den kommende plan for råstofområder i Region Midtjylland (Råstofplan 2020) skal vedtages politisk i den kommende måned. Planen betyder samlet set væsentligt færre graveområder og råstof-interesseområder i den midtjyske region. 

Region Midtjyllands Råstofplan 2020 udpeger 22 nye graveområder, hvoraf 17 af dem er udvidelser af eksisterende graveområder. Arealmæssigt er råstofgraveområderne reduceret med ca. 2.400 ha i forhold til den nuværende Råstofplan 2016. 

Luftfoto fra 2018 over grusgravområde ved Dalgas Plantage nær Viborg. Foto: Region Midtjylland

Grusgrav ved Dalgas Plantage uden for Viborg. Tidligere graveområder har skabt søer og ny natur. Dette foto er taget i 2018. Foto: Region Midtjylland  

Foruden graveområderne omfatter Råstofplan 2020 også yderligere 8 nye råstofinteresseområder. Interesseområderne er arealer, hvor der ikke kan søges tilladelse til at indvinde råstoffer. Det er derimod områder, hvor regionsrådet har en interesse i, at der eventuel kan graves råstoffer engang i fremtiden. Arealmæssigt er råstofinteresseområderne reduceret med ca. 1.000 ha i forhold til Råstofplan 2016. 

- Jeg ser frem til, at vi får taget politisk stilling til den nye råstofplan. Planen betyder meget for vores samfund. På den ene side berører planen mange borgere, der bor tæt på graveområder. På den anden side har vi en byggebranche, der er afhængig af råstofforsyninger, for at vi kan bygge og udvikle, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Knap 300 høringssvar

I høringsperioden har Region Midtjylland holdt fire virtuelle borgermøder, haft ca. 500 samtaler med borgere, myndigheder og råstofindvindere og modtaget knap 300 høringssvar fra borgere, grundejerforeninger, interesseorganisationer, myndigheder, foreninger, indvindere og råstofbranchen. Mange af høringssvarene rummer bekymringer fra særligt naboer og nærliggende bysamfund, som er optaget af risikoen for støj, støv og tung trafik i forbindelse med en råstofgrav. 

Høringen fra 8. juni til 1. september sidste år har givet anledning til justeringer. Af de 25 råstofgraveområder, der lå i forslaget, er to områder ændret til råstofinteresseområder og et område er taget ud. Herudover er 12 af råstofgraveområderne reduceret med i alt 107 ha tilsammen, og i de otte råstofinteresseområder er to områder reduceret med i alt 10 ha tilsammen. 

Vedtagelsen af Råstofplan 2020 behandles første gang politisk den 7. juni 2021 i udvalget for regional udvikling. Herefter følger forretningsudvalget den 15. juni og endelig i regionsrådet den 23. juni. 

Fire ugers klagefrist 

Råstofplan 2020 træder i kraft med det samme, den er vedtaget af regionsrådet. Det er dog betinget af, evt. retlige klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke giver anledning til ændringer i planen. 

Når råstofplanen er endelig vedtaget og offentliggjort i slutningen af juni, er der fire ugers lovfastsat klagefrist. Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler udelukkende spørgsmål af retlig karakter og således ikke spørgsmål om planens hensigtsmæssighed eller dens nærmere afvejning af interesser og hensyn. Evt. klageberettigede kan allerede nu tilgå relevant materiale på regionens hjemmeside.

Alle høringssvar og de foreslåede grave- og interesseområder i Råstofplan 2020 kan ses på: råstofplan2020.rm.dk 

Tulstrup Grusgrav i Ikast-Brande Kommune set fra luften. Luftfoto tager i 2020.

I graveområdet ved Tulstrup i Ikast-Brande Kommune er der søer i det efterbehandlede område, hvor man er færdig med at grave. Når der graves under grundvandsspejl, så bliver der nye søer i landskabet. Dette foto er taget i 2020. Foto: Region Midtjylland