09.11.2021

En god og gennemarbejdet plan for at lettet presset på hospitalerne forudsætter et endnu mere indgående kendskab til hospitalernes udfordringer, end det Hospitalsudvalget allerede har. Udvalget vil invitere hospitalsledelserne på besøg og styrke den direkte dialog om årsager og løsninger.

Regionsrådet skal på sit møde 1. december drøfte og evt. vedtage en plan, der kommer hele vejen rundt om årsagerne til, at sundhedsvæsenet er usædvanligt presset. Den såkaldte 360-gradersplan skal støtte Region Midtjyllands sundhedsvæsen, så det kommer godt igennem vintermånederne.

Hospitalsudvalget bakker op om forslaget til planen, og indstiller sammen med den, at Forretningsudvalget beslutter, at der sideløbende bliver investeret endnu mere politisk opmærksomhed i hospitalernes udfordringer.

Hospitalsledelser inviteres til udvalgsmøde

Konkret og øjeblikkeligt betyder det, at Hospitalsudvalget foreslår, at alle hospitalsledelser bliver inviteret med på Hospitalsudvalgets næste møde, hvor de hver især bliver bedt om at redegøre for bl.a. personalesituationen, mængden af over- og merarbejde, brug af vikarer, brug af personale til Covid-19 test og vaccination.

Hospitalsudvalget foreslår også, at dialogen med hospitalsledelserne skal handle om initiativer, der kan lette belastningen af hospitalspersonalet. Det kan f.eks. være via samdrift af ambulatorier og sengeafdelinger, øget normering, mulig inddragelse af andre faggrupper, kompetenceudvikling, mindre vagtbelastning, øget fleksibilitet og dialog om personalegoder.

Hospitalsledelserne kan naturligvis også selv komme med ideer til 360-gradersplanen og bestræbelserne på at lette presset på hospitalerne.

Styrket dialog med medarbejdere og organisationer 

Når Hospitalsudvalget mødes næste gang 29. november, har udvalget besluttet at drøfte hvordan politikerne generelt kan styrke dialogen med sundhedsvæsenets aktører, f.eks. hospitalsledelser, de afdelinger der har størst udfordringer med rekruttering af personale, MED-systemet og faglige organisationer.

360-gradersplanens formål er bl.a. at støtte hospitaler og det øvrige sundhedsvæsen, hvis COVID-19 eller andre infektionssygdomme tager til i omfang. Den skal også bidrage til et godt arbejdsmiljø og mindske problemerne med en bemanding på kort og lang sigt, samt understøtte håndteringen af det nuværende høje niveau af akut aktivitet, lange ventelister og planlagt aktivitet.

Se oplægget til Hospitalsudvalgets drøftelser på udvalgsmødet 8. november 2021.

Flere oplysninger