27.10.2021

Evnen til at reflektere over egen praksis og en god dømmekraft er afgørende ingredienser til at skabe og fastholde et højt specialiseret socialområde. Nogenlunde sådan lød konklusionen fra de oplægsholdere, der var inviteret til Socialområdets Vidensdelingskonference. Den fandt sted 25. oktober i Aarhus, og bag den stod Socialområdet i Region Midtjylland sammen med DEFACTUM, der er Region Midtjyllands forsknings- og konsulenthus.

- Tidligere var borgeren en klient. Nu er borgeren én, man samskaber med. Det kræver meget af medarbejderne. Derfor har vi valgt at sætte fokus på refleksiv praksis og dømmekraft, sagde forskervejleder Mett Marri Lægsgaard fra DEFACTUM.

Hun fremhævede, at en højt specialiseret indsats i dag handler mere om at tilpasse indsatsen individuelt til den enkelte borger frem for at finde en metode, der kan anvendes af alle. Også det stiller særlige krav til medarbejderne i regionens socialområde.

Socialdirektør Ann-Britt Wetche er dog ikke i tvivl om, at medarbejderne har kvalifikationerne.

- Vi er den største enkeltstående leverandør af VISO-ydelser i Danmark. Det er er fantastisk hvad vi kan levere og det kan vi i kraft af de fagligt stærke miljøer vi har, fastslog hun

Inspiration og netværk

Vidensdelingskonferencen blev holdt for fjerde gang siden Region Midtjylland fik sin første strategi for forskning og udvikling på socialområdet for syv år siden.

Deltagerne var primært ledere og udviklingsmedarbejdere fra de otte specialområder, der tilsammen udgør Socialområdet i Region Midtjylland.

Formålet med konferencen var også denne gang at markere og dele resultaterne fra arbejdet med forsknings- og udviklingsprojekter i specialområderne samt give inspiration til det fortsatte arbejde med at vidensbasere og udvikle det socialfaglige arbejde.

Til det formål var der inviteret til speedsnak, hvor projektlederne under stram tidsstyring fremlagde deres projekter. Senere kunne deltagerne blive klogere på de enkelte projekter i to workshopper, der fandt sted sidst på eftermiddagen.

Før det var der oplæg ved Dorte Bukdahl, der er leder af Videnscenter for Socialøkonomi og forfatter til bogen "Gode løsninger på svære sociale problemer".

 

Klik på billedet for at se posteren i fuldstørrelse

Disse projekter blev præsenteret under specialområdernes speedsnak:

SOH: IKT Sociale medier og teknologi i hverdagen

Borgerne i specialområdet har samme behov som andre til at bruge digitale medier til informationssøgning, underholdning eller kontakt til andre. Med projektet vil specialområdet kompetenceudvikle ti medarbejdere til at kunne støtte borgerne i en hensigtsmæssig og sikker færden på sociale medier.

SOH: Musikaktiviteter i den pædagogiske praksis

Tagdækkervej har tidligere medvirket i et phd-projekt om musikalsk samvær i socialpædagogiske aktiviteter. Det løftede borgernes livskvalitet i en sådan grad, at specialområdet nu vil kompetence-løfte 15 medarbejdere til at kunne stå for musikaktiviteter fremover. Viden og erfaring samles op undervejs.

SOH: SMARTE mål og delmål

Specialområdet undersøger om sidemandsoplæring af medarbejdere med udgangspunkt i den procesbaserede dokumentation kan bidrage til, at medarbejderne kan opsætte mål og delmål med fokus på borgernes udvikling og trivsel. Målene skal opfylde SMART-kritierne.

SVO: Virtual Reality

Hvordan får man en gammel fisker med skizofreni til at drømme sig tilbage til havet? Det kan teknologien Virtual Reality hjælpe med. Derfor sætter specialområdet et projekt i gang, hvor Virtual Reality skal bruges i arbejde med erindringsterapi, mestring og eksponering.

SVO: Evaluering af LA2

Kan udadreagerende eller selvskadende r adfærd nedbringes med metoden LA2 (Low Arousal 2)? Det vil specialområdet afdække med en evaluering af to projekter på to forskellige bosteder. Det handler blandt andet om, at borgerne inddrages meget mere aktivt i deres egen risikovurdering og løsninger.

SVO: Indsamling af viden om borgere med spiseforstyrrelser

Projektet forsøger at samle viden om, hvordan man bedst hjælper borgere med komplicerede spiseforstyrrelser. Specialområdet har bl.a. interviewet borgere, der tidligere har haft spiseforstyrrelse, lavet litteratursøgning, og arbejdet på at etablere nye netværk for bosteder med målgruppen.

Holmstrupgård: Evaluering af fagpilot, MTU

Specialområdet er i gang med at evaluere sin fagpilotuddannelse. Evalueringen baserer sig på skriftlige holdevalueringer, fokusgruppeinterviews med kursister og undervisere samt bidrag fra de unge. Specialområdet skal nu i gang med at udvikling form og indhold på uddannelsen.

Holmstrupgård: DiS-3, Didaktik i Interne Skoler

Projektet vil undersøge, diskutere og formidle, hvilke kvaliteter, kompetencer, værdier og didaktiske tiltag, der kan styrke undervisning og læring på døgninstitutioners interne skoler for elever med komplekse psykiatriske diagnoser. Projektet involverer interviews med tidligere elever.

Holmstrupgård: Brugerinddragelse i festival

I august holdt specialområdet den første Holmstrupgård-festival. Kunstnerne havde de ungepå Holmstrupgård udvalgt via et spørgeskema på mobilen. Bagefter evaluerede de festivallen på samme måde. Metoden egner sig godt til unge, der normalt ikke tager ordet i en forsamling.

DOK: Misbrugsbehandling i DOK

Specialområdet ønsker en mere systematisk indsats i forhold til unge med misbrug. Via undervisning af Socialstyrelsen skal medarbejderne opkvalificeres til at kunne udarbejde behandlings-planer, skræddersyet de unges individuelle behov, som bidrager med systematik, dokumentation samt evaluering.

DOK: Misbrugsbehandlingskonceptet MOVE

Afdelingen MultifunC ønsker at opkvalificere misbrugsbehandling og tilbyde gruppebehandling med mulighed for sideløbende individuelle samtaler. Derfor vi de afprøve en tilpasset udgave af misbrugs-konceptet MOVE, der har været en stor succes i 15 kommuner.

SAU: Nyt botilbud i Hinge

Specialområdet er i gang med at opføre en ny afdeling i Hinge til voksne med autisme og svær psykiatrisk komorbiditet, misbrugs-problematikker eller problemskabende adfærd. Boligerne er såkaldte AT Home boliger, der giver mulighed for både at skærmning og fællesskab.

SAU: LA2 i kombination med Åben Dialog

Specialområdet igangsætter i 2022 i samarbejde med psykolog Trine Uhrskov et metodeudviklingsprojekt, der skal undersøge betydningen af at kombinere metoderne LA2 og Åben Dialog. Målet er at styrke fokus på netværksinvolvering og indefraperspektivet samt højne borgernes trivsel og udvikling.

SAU: Afprøvning af musikterapi alene og i kombination med Virtual Reality

Studier peger på musikterapi som en lovende metode for mennesker med autisme kombineret udviklingshandicap og begrænset sprog. I projektet arbejder specialområdet med seks forløb med en musikterapeut á 12 uger. De afprøver også en specialudviklet applikation til VR-musikterapi.

SAU: Empowerment-orienteret kursus om søvn og søvnproblemer

Mennesker med autisme oplever oftere søvnproblemer end andre mennesker Derfor har specialområdet udviklet kursus for deres borgere om søvn og søvnproblemer. Der udvikles også et kursus målrettet medarbejdere til de afdelinger, hvor det ikke er muligt at sende borgere på kursus.

SUA: Farmaceutisk medicingennemgang

Specialområdet har indledt et samarbejde med en farmaceut, der hjælper med at gennemgå borgernes medicin. Formålet er at sikre, at borgerne får den rette medicin i rette tid i rette doser. Projektet har allerede medført ændringer på de to bosteder, der deltager i projektet.

 

Ledere og udviklingsmedarbejdere fra socialområdet var mødt talstærkt op.

Socialdirektør Ann-Britt Wetche

Forskervejleder Mett Marri Lægsgaard fra DEFACTUM

Dorte Bukdahl, leder af Videnscenter for Socialøkonomi