08.09.2021 

I 2021 har der været en del omtale af forurening med per- og polyfluorerede stoffer (PFAS-forbindelser) fra brandslukningsskum. I samarbejde med de øvrige regioner og Miljøstyrelsen er Region Midtjylland i gang med at kortlægge mulige PFAS-forurenede lokaliteter og med hjælp fra kommunerne sikre, at der kommer et samlet overblik over brandøvelsespladser. 

En sag fra Korsør, hvor mennesker har høje mængder af PFAS-forbindelsen PFOS i kroppen efter at have spist kød fra kvæg, der har drukket vand fra en grøft i nærheden af en tidligere brandøvelsesplads, har i år øget fokus på at få sat en systematisk opsporing af brandøvelsespladser i gang. PFAS-stoffet PFOS har tidligere været brugt i brandøvelsesskum, og på den måde er stoffet havnet i naturen. 

Region Midtjyllands opgave er at undersøge og afværge forurening i henhold til jordforureningsloven, men brandøvelsespladser har indtil i år ikke været omfattet af regionens systematiske registrering. En del af dem er dog allerede kortlagt af andre årsager – primært pga. olieforurening.

Nu er der i samarbejde med kommunerne, andre aktører, de øvrige regioner og Miljøstyrelsen ved at blive skabt et overblik over mulige brandøvelsespladser. I løbet af september 2021 skal regionerne meddele Miljøstyrelsen, hvor mange brandøvelsespladser der er kendskab til i de enkelte regioner. 

I 2021 undersøges 30-40 lokaliteter 

Region Midtjylland har siden 2014 taget PFAS med i forureningsundersøgelser, når der fx undersøges for forurening af jord og grundvand på steder, hvor der har været kendskab til eller mistanke om brug af PFAS-stoffer. I alt er der undersøgt for PFAS-forbindelser på ca. 200 lokaliteter.

Lokaliteterne er undersøgt for minimum 12 PFAS-forbindelser (altid inkl. PFOS), og på ca. 180 af lokaliteterne er stofferne fundet på et niveau, der kan måles. Stofferne findes som oftest i det terrænnære grundvand, men indtil nu er de ikke påvist i niveauer, hvor det med de tidligere grænseværdier er vurderet at udgøre en risiko. I 2021 forventer Region Midtjylland at undersøge for PFAS på mindst 40 lokaliteter. 

Det kommende ekstra arbejde i forbindelse med PFAS skal indgå i prioriteringen på lige fod med regionens øvrige opgaver med jordforurening. Regeringen har ikke afsat ekstra midler til regionerne til PFAS-kortlægning, -undersøgelser eller –oprensning. 

Se orienteringspunkt om PFAS til Udvalget for Regional Udvikling i august 2021