27.04.2022

Et noget særpræget regnskabsår i pandemiens tegn ender for Region Midtjyllands vedkommende med et merforbrug på sundhedsområdet på 731,8 mio. kr. på nettodriftsudgifterne. Merforbruget skyldes udgifter til COVID-19, men som aftalt med regeringen dækker Staten de betydelige udgifter til COVID-19.

Merforbruget er inden for de særlige rammer, som regionerne har været underlagt i løbet af året for at håndtere COVID-19. I forbindelse med økonomiaftalerne for 2021 og 2022 aftalte regionerne med Regeringen, at nettoudgifter forbundet med COVID-19 ville blive dækket af Staten.

Fortsat høje udgifter til COVID-19 igen i 2021

Region Midtjylland har i 2021 opgjort bruttomerudgifter til COVID-19 i relation til Region Midtjyllands drift på 1.334,0 mio. kr. - heraf har regionen modtaget 598,0 mio. kr. i kompensation for merudgifterne, således at der i driftsregnskabet for 2021 indgår 736,0 mio. kr. i merudgifter. Merudgifterne dækker eksempelvis over vaccinationsindsatsen, PCR-test og hospitalernes merudgifter til ekstra personale, rengøring, værnemidler mv.

I 2021 har Region Midtjylland derudover afholdt nationale udgifter til COVID-19 for 7.870 mio. kr. til især hurtigtest, antigenselvtest, indkøb af værnemidler og tilvalgsordningen for vaccinationer.

- De meget store udgifter understreger både det store pres pandemien lagde først og fremmest på hospitalerne, men også de omfattende opgaver hospitaler og administration i fællesskab har løst for Staten i årets løb, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Overskud på socialområdet

Socialområdet ender 2021 med et overskud på 26,9 mio. kr. Det består af et underskud på 9,2 mio. kr. i 2021, men når det akkumulerede resultat fra tidligere år medregnes, ender området med et samlet overskud. Regional Udvikling kommer ud af 2021 tæt på balance. Begge fagområder styres i lukkede økonomiske kredsløb, som loven kræver adskilt fra sundhedsområdets økonomi.

Regionen skal jf. budget- og regnskabsreglerne aflægge et omkostningsbaseret regnskab.

Det samlede omkostningsbaserede regnskabsresultat i 2021 for Region Midtjylland blev et overskud på 839,4 mio. kr.

Se regnskabet

Tryk her for at se regnskab og sagsfremstilling til regionsrådets behandling.

 

Flere oplysninger

  • Politiske spørgsmål
    Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768

  • Regnskabstekniske spørgsmål
    Økonomidirektør Mette Jensen, tlf. 2026 4358