23.02.2022 

Store nationale udfordringer med PFAS-stoffer, generationsforureninger og beskyttelse af drikkevandet fylder i Region Midtjyllands indsatser for 2022. Samtidig skal et overblik over forurenede grunde i regionen et skridt videre, og der skal laves flere undersøgelser af forurening i søer og vandløb. 

Undersøgelser af grundvand og indeklima på ca. 250 grunde, ca. 40 undersøgelser af overfladevand (søer, åer, fjorde og hav), 14 afværgeprojekter – heriblandt en stor grundvandstruende forurening i Videbæk – og forberedelse af oprensning på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange.

Aktiviteterne er en del af Region Midtjyllands indsats på jordforureningsområdet i 2022, som regionsrådet netop har besluttet. Det er en ambitiøs og vigtig plan, lyder det fra regionsrådsformand Anders Kühnau (S):

- Forurening af vores miljø og drikkevand fylder mere og mere i vores bevidsthed og vores samfund, så det er en utrolig vigtig opgave, vi har med at kortlægge og rydde op. Vores indsatsplan for jordforurening viser tydeligt, at vi er ambitiøse og vil have det optimale ud af de begrænsede midler, vi som region har til opgaven. Samtidig er vi i regionsrådet glade for, at vi i 2022 kommer endnu tættere på en oprensning af to af de tre generationsforureninger på Harboøre Tange, som Folketinget har afsat midler til.

Udbud af Høfde 42-oprensning afgøres 

I forhold til generationsforureninger vil der i 2022 være fokus på at få afgjort udbuddet af oprensningen af kemikaliedepotet ved Høfde 42. For nylig er tre virksomheder blevet prækvalificeret til at byde på den komplekse opgave. Region Midtjylland forventer at kunne indgå kontrakt med den vindende entreprenør i september/oktober 2022. 

Sideløbende bliver der i 2022 lavet en række undersøgelser på Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange. Undersøgelserne skal sikre viden nok til, at regionen senere kan udbyde opgaven med at rense op på grunden. 

Stor oprensning i Videbæk og mange undersøgelser

I hele Region Midtjylland er der cirka 3.500 kendte forurenede grunde, mens 5.100 grunde er vurderet som muligt forurenede. I 2022 laves der indledende undersøgelser på ca. 190 af disse, mens der foretages videregående undersøgelser på 57 grunde. Hovedparten af grundene er udvalgt efter høring af de midtjyske kommuner. Regionen forventer, at alle muligt forurenede grunde, der er omfattet af offentlig indsats, er endeligt vurderet senest i 2030. Ud over forureningsundersøgelser planlægger regionen at fortsætte arbejdet på 14 afværgeprojekter, mens der udføres drift og overvågningsindsatser på 55 forurenede grunde. 

Geografisk kort over de planlagte 2022-aktiviteter ifm. jordforurening. 

Et af afværgeprojekterne i 2022 er ekstraordinært stor. Det er oprensning af klorerede opløsningsmidler fra tidligere højttalerproduktion på en industrigrund i Videbæk. En opgave til 10-14 mio. kroner. 

- Det kan godt være, at oprensningen i Videbæk kommer til at fylde meget af vores samlede budget til jordforureningsopgaver. Men det er en kerneopgave for os, når forurening truer grundvandsressourcen i et område. Heldigvis er det ikke hver dag, at vi finder så store forureninger tæt på vitale grundvandsmagasiner, men når det sker, er det noget, vi skal prioritere. Det er jo fremtidens drikkevand, det handler om for borgerne i Videbæk, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling, Bent Graversen (V). 

Forurening nær søer og vandløb

I 2022 er budgettet for jordforureningsområdet i Region Midtjylland på 48 mio. kroner. Herunder 6 mio. kroner øremærket den særlige indsats i 2021/22 med overfladevand. I 2021 undersøgte regionen 40 lokaliteter og fandt bl.a. en stor PFAS-forurening i en sø ved Thyborøn. 

I 2022 skal der undersøges et tilsvarende antal søer, vandløb, fjorde og hav for at give en indikation af den trussel, som forurening udgør for målsat overfladevand i regionen. Oplysningerne skal sammen med data fra de øvrige regioner være med til at danne grundlag for prioritering af indsatserne i de kommende nationale vandområdeplaner.

Læs mere om de konkrete indsatser i Indsatsplan for Jordforurening 2022 herunder. 

Kort om Indsatsplan for jordforurening 2022

Overfladevand – en opgave i 2021/22 

Region Midtjylland skal som noget nyt i 2021 og 2022 undersøge i alt ca. 80 forurenede grunde, der kan true vandløb, søer, fjorde og hav. Indsatsen skal være med til at danne grundlag for en landsdækkende plan for vandmiljøet. I 2021 undersøgte regionen 40 lokaliteter, og forventer et tilsvarende antal i 2022. I 2021 fandt man bl.a. en stor PFAS-forurening i en sø ved Thyborøn som led i undersøgelserne.

Indledende og videregående forureningsundersøgelser 

Regionen forventer i 2022 at udføre ca. 190 indledende forureningsundersøgelser – det drejer sig om både grundvandsundersøgelser og undersøgelser af boliger. Det forventes derudover, at der i alt bliver udført videregående forureningsundersøgelser på 57 forurenede grunde. Hovedparten af grundene er udvalgt efter høring af de midtjyske kommuner. Det endelige antal af forureningsundersøgelser, som udføres i 2022, vil afhænge af undersøgelsernes omfang. 

Afværge, drift og overvågning 

Der arbejdes i 2022 med afværgeprojekter på ca. 14 grunde, hvor der oprenses eller afskærmes i forhold til jordforurening, der kan true menneskers sundhed eller true grundvandet. Regionen gennemfører endvidere en længerevarende drifts- og overvågningsindsats på 55 forurenede grunde, hvor der tidligere har været eller p.t. er aktive afværgeindsatser, eller steder hvor udviklingen af forureningstilstanden løbende moniteres. 

PFAS-forureninger

Regionen vil i 2022 forsætte med at undersøge for PFAS-forurening på lokaliteter, hvor der kan være eller allerede er konstateret forurening med PFAS. Regionen forventer at gennemføre indledende undersøgelser på de brandøvelsespladser, som er omfattede af offentlig indsats og ikke er Forsvarets indsatsansvar. Foreløbig er der planlagt indledende undersøgelser på tidligere brandøvelsespladser i Randers og Thyborøn, og to steder i Holstebro fortsætter igangværende undersøgelser af PFAS-forurening. 

Større indsats ved tidl. højttalerfabrik i Videbæk

I 2022 begynder oprensning af jord- og grundvandsforureningen ved en tidligere højttalerfabrik på Stationsvej i Videbæk. Forureningen udgør en risiko for grundvandet og drikkevandsforsyningen i området og periodevist også for naboboliger. Oprensningen skal foregå med opvarmning (termisk) og vurderes at ville koste i alt 10-14 mio. kroner. Læs mere på www.videbak.rm.dk 

Generationsforureningerne 

I 2022 er fokus på undersøgelser på Cheminovas gamle fabriksgrund for at få viden nok til at sende oprensning i udbud, og i 2022 skal udbuddet af opgaven med at oprense kemikaliedepotet ved Høfde 42 afgøres, så oprensning kan komme i gang. 

I 2019 blev der afsat 50 mio. kr. i øremærkede midler fra staten til arbejdet med forureningerne på Harboøre Tange. På finansloven for 2021 er der frem til 2025 bevilget i alt 630 mio. kroner til gennemførelse af fase 1 i regionernes plan for generationsforureningerne. Fase 1 omfatter bl.a. de to lokaliteter Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund i Region Midtjylland, hvor en fuldskala oprensning forventes at kunne gennemføres for 250 mio. kr. per lokalitet. I forlængelse af finansloven kom Aarhus Universitets Forskningsfond via Auriga Industries med tilsagn på et bidrag på 125 mio. kroner øremærket til oprensningen af Høfde 42 depotet.

Følg med i generationsforureningerne på: www.harboøretange.rm.dk