09.06.2022

I 2021 gennemførte Region Midtjylland 40 undersøgelser af forurenede grunde, der potentielt kan true målsatte vandløb, søer, fjorde og hav. Undersøgelserne fortsætter i 2022 og skal være med til at danne grundlag for en landsdækkende plan for vandmiljøet. I alt har Region Midtjylland foretaget flere end 400 forureningsundersøgelser og ca. 57 afværgesager i 2021.

Prøvetagning ved Høfde 42 på Harboøre Tange. PFAS er fundet flere steder på Harboøre Tange Foto: Niels Aage Skovbo. 

Påvirker forurening i jorden overfladevand i eksempelvis vandløb og søer?

Det spørgsmål skal omkring 80 undersøgelser af forurenede grunde foretaget i 2021 og i løbet af 2022 hjælpe med at besvare. 40 af disse undersøgelser blev foretaget i 2021, og de skal være med til at give en indikation af den trussel, som forurening udgør for målsat overfladevand i regionen – for eksempel vandløb, søer, fjorde og hav.

Som led i disse undersøgelser af overfladevandet fandt man i 2021 blandt andet en stor PFAS-forurening i en sø ved Thyborøn.

Indsatsen og oplysningerne skal sammen med data fra de øvrige regioner være med til at danne grundlag for en landsdækkende plan for vandmiljøet og prioritering af indsatserne i de kommende nationale vandområdeplaner.

Onsdag i denne uge fik Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland præsenteret redegørelsen for regionens jordforureningsaktiviteter i 2021.

- Som region har vi et vigtigt ansvar i forhold til at sikre rent drikkevand og sørge for, at jordforurening ikke truer mennesker og vandmiljø. Jordforurening vil også i fremtiden være en kæmpemæssig opgave. Det er ikke løst på kort tid, og der er brug for at prioritere, så vi for de tilgængelige midler skaber mest mulig tryghed for borgerne, naturen og fremtidens drikkevand, siger Bent B. Graversen (V), formand for regional udvikling i Region Midtjylland.

Der er øremærket 6 mio. kroner til den særlige indsats med overfladevand, og i 2022 skal der laves flere undersøgelser af forurening i søer og vandløb.

Ambitiøs indsats mod jordforurening


Region Midtjylland har i 2021 arbejdet med 320 indledende forureningsundersøgelser, 149 videregående undersøgelser, syv afværgeprojekter, der ikke kræver efterfølgende drift, typisk ved afgravning af forurenet jord, og derudover ca. 50 afværgesager i drift over en længere periode for at forhindre, at forureningen spreder sig til enten grundvand, miljø eller indeklimaet i boliger.

I 2022 fylder store nationale udfordringer med PFAS-stoffer, generationsforureninger og beskyttelse af drikkevandet i Region Midtjyllands jordforureningsindsatser. Samtidig skal et overblik over forurenede grunde i regionen et skridt videre.

- Forurening af vores miljø og drikkevand fylder mere og mere i vores bevidsthed og vores samfund, så det er en utrolig vigtig opgave, vi har med at kortlægge og rydde op. Vores indsatsplan for jordforurening 2022 viser tydeligt, at vi er ambitiøse og vil have det optimale ud af de begrænsede midler, vi som region har til opgaven, siger Bent B. Graversen.

Læs Region Midtjyllands indberetning om jordforurening 2021 og indsatsplan for jordforurening 2022 her.

 

Fakta

 

  • I Region Midtjylland er der ca. 3.500 forurenede grunde, mens 5.100 grunde er vurderet som muligt forurenede. De jordforureninger, der udgør den største risiko for menneskers sundhed eller fremtidens drikkevand, prioriteres højest.

  • Region Midtjyllands jordforureningsindsats består grundlæggende af at:
  1. kortlægge/registrere forurenede og muligt forurenede grunde

  2. foretage indledende forureningsundersøgelser på muligt forurenede grunde

  3. foretage videregående undersøgelser på forurenede grunde for at vurdere risiko og behov for oprydning

  4. rydde op efter eller skærme af for forurening fra jorden

  5. drive afværgeanlæg og overvåge forureninger. Afværgeanlæg kan bestå af forskellige former for sikring mod forurening i forhold til borgere, grundvand og overfladevand. Overvågning består af løbende analyser.
  • Region Midtjylland servicerer derudover grundejere, der ønsker viden om forurening på deres grund. Årligt hentes ca. 30.000 forureningsattester på ejendomme via regionens hjemmeside. Her kan alle søge oplysninger om, hvorvidt en grund er kortlagt og udskrive en attest for ejendommen.