14.03.2022

Andelen af vedvarende energi tordner frem, mens CO2-udledningen daler. Det viser de seneste energiregnskaber for de 19 kommuner. I 16 af de 19 kommuner kommer mere end halvdelen af energiforbruget nu fra vedvarende kilder. En stor del af fremgangen skyldes dog coronaramt transport.

Region Midtjylland er på rette vej i forhold til den nationale ambition om 70 pct. redaktion af udledningen af CO2 og andre klimagasser (CO2-e) i 2030. Det viser en opgørelse af energiforbruget til el, varme og transport lavet i samarbejde mellem regionen og de 19 kommuner. De nyeste tal er fra 2020 og viser en markant stigning i andelen af vedvarende energi i forhold til 2018 – fra cirka 43 pct. til 51 pct. (se andelen for de enkelte kommuner nederst).

Dermed er hovedmålet med partnerskabet midt.energistrategi, hvor regionen i spidsen for 40 partnere i 2015 satte sig for at sikre 50 pct. vedvarende energi i 2025, nået før tid. En række forskellige faktorer – herunder COVID-19 – spiller dog ind.

Bag stigningen i andelen af vedvarende energi står bl.a. investeringer i varmepumper til fjernvarmeværker, der leverede 642 TJ energi i 2020 mod blot 73 TJ i 2018. De store varmepumperne i fjernvarmesektoren erstatter i høj grad naturgas og bruger elektricitet fra elnettet, som i 2020 bestod af 68 pct. vedvarende energi. Dertil kommer stigning i solcelleanlæg og solvarme. Samtidig er det overordnede energiforbrug – og dermed udledningen af klimagasser - faldet markant. Især på transportområdet hvilket blandt andet skyldes corona-nedlukningen af samfundet. I 2020 medførte nedlukningen en nedgang i energiforbruget til transport, der for en stor del kommer fra fossile energikilder.

- Energiregnskaberne viser, at det går i den rigtige retning med den grønne omstilling i Midtjylland, og det er en god nyhed, at vi nu er over 50 pct. Men vi må også erkende, at covid-19 har sat et aftryk, så vi må forberede os på, at tallene kan komme til at se mere sorte ud igen. Der er stadig områder, hvor vi som samfund har et stort arbejde foran os med klimaforebyggelse. Det arbejde ønsker vi i regionen at understøtte bedst muligt, siger formand for Region Midtjyllands udvalg for Regional Udvikling, Bent Graversen (V).

Bag stigningen i andelen af vedvarende energi står bl.a. investeringer i store varmepumper samt mere solenergi som her ved Brædstrup i Østjylland. Foto. Region Midtjylland.

Udover generel fremgang afslører det nye energiregnskab også forskelle mellem de enkelte kommuner. Det skyldes bl.a. forskelle i erhvervsstruktur. Regnskabet viser dog positiv udvikling i alle kommuner og understreger, at der er stort fokus på grøn omstilling.

Sådan kommer vi videre

Energiregnskaberne er en del af regionens arbejde med forebyggelse af klimaforandringer, der bl.a. foregår i regi af partnerskabet DK2020. De indgår i grundlaget for de mere omfattende klimaregnskaber, som regionen laver. Her medtages fx CO2-e-udledning for landbrugets arealanvendelse.

- Den grønne omstilling kræver, at vi samarbejder, og i den forbindelse er regionen en vigtig aktør. Vi kan bidrage til at skabe overblik og sikre, at gode erfaringer og ny viden bliver delt på tværs af kommunegrænser. Energiregnskaberne bidrager til et få et godt billede af, hvor vi skal sætte ind, siger næstformand for udvalget for Regional Udvikling, Henrik Qvist (EL).

Netop for at sikre overblik og vidensdeling har regionen lavet et virkemiddelkatalog for klimaforebyggelse i kommuner. Her beskrives status, udfordringer samt ikke mindst mulige tiltag for den grønne omstilling.

Virkemiddelkatalog for klimaforebyggelse i kommuner https://www.rm.dk/regional-udvikling/publikationer/publikationer-om-baredygtighed-og-gron-omstilling/virkemiddelkatalog/

Find det samlede energiregnskab 202 for Region Midtjylland og kommunerne: https://www.rm.dk/regional-udvikling/publikationer/publikationer-om-baredygtighed-og-gron-omstilling/energiregnskaber-og-baseline-1990/

Fakta

Flere oplysninger

  • Formand for regionsrådets udvalg for regional udvikling, Bent Graversen (V), tlf. 2020 3059, graversen@rr.rm.dk
  • Næstformand for regionsrådets udvalg for regional udvikling, Henrik Qvist (EL), tlf. 4049 4827, mail. hq@rr.rm.dk
  • For spørgsmål til beregninger og tal i energiregnskabet, kontakt udviklingskonsulent Aksel Bang, 4012 9268, Aksel.Bang@ru.rm.dk

 

Så grønne er kommunerne

Global VE-procent er det endelige energiforbrug ekskl. forbrug til ikke energiformål plus elektricitets- og fjernvarmedistributionstab samt eget forbrug af elektricitet og fjernvarme ved produktion af samme. ”VE%Global” benyttes i energiregnskaberne og bruges også af EU og af Energistyrelsen bl.a. i energistatistikkerne til at opgøre Danmarks VE%.