03.03.2022


Konflikten i Ukraine påvirker Region Midtjylland på forskellig måde. Regionsrådet har fået denne status.

Beredskab

National krisestyring

Den nationale operative stab (NOST) er aktiveret i forbindelse med den aktuelle situation. NOST'en koordinerer og sikrer samarbejde på tværs af myndigheder på nationalt niveau.

De lokale beredeskabskabe (LBS) er ligeledes aktiveret. LBS'erne ledes af Politiet og følger politikredsene. Region Midtjylland deltager således i tre LBS'er: I Sydøstjyllands politikreds, Østjyllands politikreds og Midt- og Vestjyllands politikreds.

Den regionale krisestab er ikke aktiveret på nuværende tidspunkt.

It-sikkerhed

Der er en skærpet opmærksomhed i forhold til cyber-angreb, bl.a. er al internettrafik fra f.eks. Rusland og Hviderusland blokeret.

It har 24/7 overvågning af regionens It-systemer, samt et relativt højt 24/7 rådighedsberedskab.

Beredskabsplanerne i forhold til IT vil blive gennemgået og afprøvet i næste uge, blandt for at sikre at planerne og kontaktlister er opdaterede og offentligt tilgængelige. Derudover vil aktiverings- og kommunikationsflow i forhold til brug af SINE (radiokommunikation), telefoni og nødtelefoni blive testet.

Modtagelse af sårede patienter fra Ukraine

Modtagelse af sårede patienter fra Ukraine organiseres i regi af Sundhedsstyrelsen.

Hvis regionen med kort varsel modtager et stort antal sårede patienter, træder regionens indsatsplan for storulykke og crowding i Sundhedsberedskabsplanen i kraft. Indsatsplanen beskriver, hvordan modtagelse af patienterne koordineres. Det er B-AMK*, der fordeler patienterne mellem hospitalerne.

Administrationen og hospitalerne samt Præhospitalet afklarer snarest, hvordan eventuelle patienter fordeles mellem hospitalerne, såfremt de kommer med et lidt længere varsel på f.eks. et halvt døgns tid. F.eks. er det en mulighed at benytte de regionale kapacitetskonferencer mellem hospitalsledelserne. Kapacitetskonferencerne har været hyppigt brugt under COVID-19 med henblik på at fordeling af COVID-patienter mellem hospitalerne.

Et stort antal sårede patienter fra Ukraine vil få betydning for kapaciteten til planlagt behandling på hospitalerne.

Psykosocialt beredskab

Psykiatrien har på baggrund af krigen i Ukraine fredag den 25. februar adviseret afdelingsledelserne (lokale beredskabsansvarlige) om en snarlig og forventelig aktivering af det psykosociale beredskab. I den forbindelse er de lokale beredskabsansvarlige bedt om at sikre, at der kan ske en hurtig aktivering af kriseteams (teams af medarbejdere fra Psykiatrien, der udsendes til et indsatsområde eller et psykosocialt støttecenter).

Der vil snarligt blive aftalt koordinering og planlægning af en eventuel indsats og aktivering.

Psykiatriens samlede beredskabsplan er desuden via Region Midtjyllands Sundhedsberedskab, sendt til Sundhedsstyrelsen (SST) efter ønske fra Sundhedsstyrelsen.

Donationer

Flere har udtrykt ønske om at hjælpe Ukraine med f.eks. medicinsk udstyr.

Regionen vil meget gerne bidrage med hvad vi kan, men det er væsentligt, at bidraget er relevant i forhold til, hvad ukrainerne mangler, således de ikke skal bruge ressourcer på at håndtere materiale eller udstyr, de ikke har brug for.

Sundhedsministeriet udsendte 1. marts 2022 en pressemeddelelse vedrørende hjælp til Ukraine. Pressemeddelelse kan ses her.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at beredskabsstyrelsen koordinerer logistikken i forhold til donationer fra regionerne. Vi afventer i øjeblikket besked via Danske Regioner i forhold til, hvad ukrainerne har behov for.

Sundhedsministeriet, regionerne og Amgros (regionernes indkøber af og fælles lager for lægemidler) er på vej til med en donation af 28 konkrete lægemidler til Ukraine. Ukraine har via EU bekræftet, at de har behov for disse lægemidler. Donationen ventes ikke at påvirke forsyningssituationen i Danmark. Der forventes sendt ca. 15 paller lægemidler snarest. Det er aftalt, at Sundhedsministeriet refunderer regionernes udgifter til de donerede lægemidler.

Derudover har MidtVask fredag i sidste uge sendt ca. 2,5 ton tøj (aflagte uniformer fra konverteringen til andre uniformer, sengelinned, tæpper og puder samt andre udgåede varer) til Ukraine. MidtVask har siden 2018 samarbejdet med hjælpeorganisationen Bevar Ukraine, hvilket gjorde det muligt at reagere på en akut anmodning om hjælp.

Medarbejdere, der ønsker at rejse til Ukraine

Såfremt der er medarbejdere, der ønsker at rejse til Ukraine, er holdningen den, at regionen udviser stor fleksibilitet i forhold til et ønske om fri med kort varsel. Friheden behandles dog på lige fod med andet frihed. Det vil sige, de kan tage afspadsering eller ferie eller f.eks. orlov uden løn.

Hvis der derimod bliver tale om udstationering, så gælder "de sædvanlige regler", nemlig at det er staten, der udsender.

Alt efter omfang kan det få betydning for behandlingen for indenregionale patienter.

Ukrainere med behov for sygehusbehandling

Borgere fra Ukraine er i udgangspunktet omfattet af reglerne for borgere, der ikke er omfattet af EU-forordningen, hvilket betyder at de har ret til akut behandling på hospitalerne, herunder psykiatrien. Borgere fra lande, der ikke er omfattet af EU-forordningen skal under normale omstændigheder betale for den behandling, de modtager under ophold her i landet. Det er i regi af Danske Regioner ved at blive afklaret, hvordan regionerne skal forholde sig hertil i den nuværende situation, hvor de pågældende borgere er flygtninge. Hospitalerne er orienteret om, hvordan de skal forholde sig, hvis/når situationen opstår. Mindreårige (dvs. børn og unge under 18 år) har ret til vederlagsfri akut og fortsat behandling som herboende borgere. Der gælder også særlige regler for gravide.

Vareforsyning fra Rusland

Region Midtjylland har ikke kendskab til, at vi modtager varer (udstyr, materiel og medicin) fra leverandører fra Rusland. Det er ved at blive undersøgt om nogle af leverandørernes underleverandører er fra Rusland. Undersøgelsen koordineres mellem regionerne.

Det er under afklaring om der er leverandører på andre områder (f.eks. konsulenter) med forbindelse til Rusland.

Det kan derudover ikke udelukkes, at der sker en påvirkning af det samlede marked i form af konsolidering i EU/verden af frygt for mangel. Der kan også være en bekymring for, at en energikrise vil ramme lande, hvorfra vi modtager varer, herunder lægemidler. Et bortfald i produktion i disse lande vil kunne medføre en generel ubalance i forsyningen på tværs af forsyningskæden, som vil kunne ramme Danmark.

Investeringer

Region Midtjylland har ingen investeringer i Rusland eller Hviderusland gennem vores investeringsforeninger.

Regionen kan kun investere i aktier gennem investeringsforeninger og har derfor heller ingen direkte investeringer gennem aktier eller lignende værdipapirer i de to lande.

Energipriser

Region Midtjylland har ikke på nuværende tidspunkt et fuldt overblik, hvorledes de stigende gaspriser vil påvirke regionens enheder.


I Region Midtjylland er vi formentligt i mindre omfang ramt af den stigende gaspris, da vi i meget begrænset omfang selv anvender gas, og relativt få steder indirekte anvender gas, som følge af at fjernvarmen er afhængige af gas på nuværende tidspunkt. De stigende gaspriser formodes således at ramme geografisk ujævnt, afhængigt af opvarmningskilderne og andelen af gas, der anvendes i fjernvarmeforsyningerne.

Derudover er regionen overordnet ramt af de stigende elpriser. Energipriserne, herunder elprisen, har været stigende siden sommeren 2021. Elprisen forventes at kunne stige yderligere som følge af krisen i Ukraine.

På nuværende tidspunkt kan de stigende energipriser samlet set således give en betydelig merudgift i 2022, set i forhold til 2021. Det er dog vanskeligt at komme med en præcis forventning, blandt andet som følge af usikkerheden om den fremtidige prisudvikling.

Merudgifterne til de stigende energipriser vil blive afholdt af regionen. Det forventes dog, at regionen i et vist omfang vil blive kompenseret for prisstigningerne i forbindelse med pris- og løn-reguleringen, som er en del af midtvejsreguleringen.

Øvrigt samarbejde med Rusland

Sundhedministeriet har via Danske Regioner adspurgt regionerne om samarbejder med Rusland. Der er ingen samarbejder med Rusland på hospitalerne, i Psykiatrien eller på det præhospitale område. Det er aktuelt under afklaring om dette også gør sig gældende på forskningsområdet.

Der er heller ikke i regi af Regional Udvikling igangværende samarbejder med Rusland eller Hviderusland. Det er heller ikke er tilfældet i de knap 20 projekter, som regionen arbejder med, med støtte fra Horizon-programmet.

Regionen overtog i sin tid et amtsligt samarbejde med regionen omkring Skt. Petersborg, der dog er afsluttet.

I forhold til Regional Udviklings samarbejde med Skills-organisationen kan det nævnes, at WorldSkills International og WorldSkills Europe netop har besluttet at udelukke Rusland som medlem af organisationerne.

 


NOTE

* Beredskabs-Akut Medicinsk Koordinationsvagtcentralen. AMK-vagtcentralen modtager 1-1-2 opkald om akut sygdom og skade og har overblikket og koordinationen i forhold til ambulance-beredskabet, akutlægebilerne og akutlægehelikopterne. I en beredskabssituation udvides AMK med en B-AMK, der koordinerer den aktuelle hændelse.