24.11.2022

Regionsrådet godkendte 23. november, at Regionshospitalet Randers kan gå i gang med projektering af næste etape af hospitalets om- og tilbygning. Forslaget skal indgå i forhandlingen om regionens budget for 2024.

Regionshospitalet Randers fik onsdag 23. november grønt lys af regionsrådet til at tage hul på projekteringen af Etape 3C i generalplanen for om- og tilbygning af hospitalet.

Etape 3C indebærer opførelsen af en ny bygning, der indeholder en ny operationsgang, intensiv, opvågning, neonatal, fødeafdeling og to sengeafsnit. Nybyggeriet erstatter to eksisterende bygninger, der i dag rummer bl.a. Dialysen og Børn og Unge Dagklinik.

Hospitalet vil i de kommende måneder, i samarbejde med bygherrerådgiver, udarbejde et dispositionsforslag for Etape 3C, som betyder, at bygningen planlægges og tegnes med udgangspunkt i de funktionskrav, der er blevet fastlagt i samarbejde med de respektive afdelinger.

Projekteres samlet og etapeopdelt

I aftalen for budget 2023 i Region Midtjylland konstaterede forligsparterne, at der med den nuværende anlægsramme ikke er mulighed for at rumme en samtidig gennemførelse af Etape 3C for Regionshospitalet Randers og byggeriet af en ny psykiatri i Viborg. Forligsparterne har derfor ønsket at få afdækket mulighederne for en eventuel etapeopdeling af de to projekter.

Projekteringen vil derfor køre i to spor, dels for ét samlet byggeri, dels for et etapeopdelt byggeri. En etapeopdeling vil få konsekvenser for tid og økonomi i byggeprocessen og i forhold til udgifter til drift og vedligehold. De forventede konsekvenser vil fremgå af dispositionsforslaget.

Klargøres til behandling af budget 2024

Sideløbende med projekteringen udarbejder hospitalet udbudsstrategi og udbudsmaterialet til næste fase. Der planlægges efter, at projektet skal udbydes i totalrådgivning og hovedentreprise.

Arbejdet med at omplacere de funktioner, der bliver berørt af Etape 3C, kører også sideløbende med projekteringen.

Dispositionsforslaget forventes færdigt i juni 2023, så det kan behandles i regionsrådet i forbindelse med budget 2024.

Projektet skal følge regionens 'Designguide for bæredygtigt byggeri'. Der søges derfor efter, at byggeriet opnår den bæredygtige certificering DGNB Hjerte i guld.

Regionsrådet har tidligere godkendt en samlet ramme for generalplanen på 1,181 mio. kr. Rammen for Etape 3C, inklusiv afledte projekter, er tidligere budgetteret til 655 mio. kr. Projekteringen frem mod nyt dispositionsforslag forventes at koste 14,5 millioner kroner.

Fakta

Regionsrådet godkendte i november 2020 en revideret generalplan for Regionshospitalet Randers. I oktober 2020 godkendte regionsrådet programoplæg for etape 3, samt en projekteringsbevilling til projektet. Der blev i Budget 2021 og 2022 prioriteret midler til projektet.

På grund af udfordringer med statik har det været nødvendigt at kigge på alternativer til den eksisterende generalplan. Dette har blandt andet resulteret i, at etape 3 er blevet opdelt i mindre etaper.

Etape 3C indeholder nedrivning af eksisterende bygninger samt en ny bygning bestående af en ny operationsgang, intensiv, opvågning, neonatal, fødeafdeling og to sengeafsnit.

Cowi og Arkitema er valgt som bygherrerådgiver i forbindelse med et udbud tidligere i processen.

Kontakt

  • Jonas Dahl, hospitalsdirektør, tlf. 2974 4145

Ny bygning erstatter to gamle

Etape 3C indebærer opførelsen af en ny bygning til operationsgang, intensiv, opvågning, neonatal, fødeafdeling og to sengeafsnit. Byggeriet erstatter to eksisterende bygninger, der bl.a. rummer Dialysen (bygning th.) og Børn og Unge Dagklinik (bygning tv.), her set fra Indgang C, Østervangsvej 54. Foto: Helle Brandstrup Larsen