24.10.2022

Jo bedre eleverne trives, desto større er muligheden for, at de gennemfører en uddannelse. Det er tanken bag fire store projekter, der skal sikre flere SOSU- og erhvervsuddannede samt flere med STEM-kompetencer i fremtiden. I alt sendes 63 mio. kroner til projekterne.

Mangel på faglærte, mangel på STEM-kompetencer, stigende mistrivsel blandt unge og tiltagende rekrutteringsudfordringer på velfærdsområdet.

Det er nogle af de helt store samfundsudfordringer, der skaber usikkerhed om fremtiden i både erhvervslivet og sundhedssektoren. Udfordringerne er derfor udgangspunktet for fire nye store projekter, som regionsrådet har besluttet at indstille til sammenlagt 49,6 mio. kroner fra Region Midtjylland og fra EU's Socialfond. Dertil kommer egenfinansiering fra uddannelsesinstitutionerne, så det samlede budget kommer op på 63 mio. kroner.

- Vi har alt for mange unge, der i dag står uden for både job og uddannelse. Samtidig har vi virksomheder, der ikke kan rekruttere faglærte, og i sundhedsvæsnet oplever vi allerede rekrutteringsproblemer. Det skal vi løse i fællesskab, og det er de fire projekter netop et udtryk for. Jeg har store forventninger til, at alle fire projekter kommer til at bidrage positivt til opfyldelse af den regionale uddannelsespolitik, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

I alt er 29 skoler i regionen og 608 undervisere og pædagogiske medarbejdere direkte involveret i de fire projekter. Med regionsrådets indstilling sendes ansøgningerne nu videre til Erhvervsstyrelsen, der formelt godkender og tildeler midlerne fra EU's Socialfond.

- I Region Midtjylland arbejder vi med uddannelse i et bredt partnerskab, og det er afgørende, at vi regionalt har indflydelse på indstilling af fremtidige projekter, fordi der er forskellige behov i landets forskellige regioner, siger Anders Kühnau.

Fakta: De fire socialfondsprojekter

 

  • Mercantec er ansøger for projektet '(B)STEM-kompetencer med verdensmålene, bæredygtighed og praksis ind i undervisningen':

Ni skoler vil bidrage til den gode og inspirerende STEM-undervisning med udgangspunkt i bæredygtige problemstillinger. Underviserne skal opkvalificeres til en praksisnær, anvendelsesorienteret tværfaglig undervisning, bl.a. gennem samarbejde med virksomheder og Naturvidenskabernes Hus.

Der vil være fokus på grøn omstilling og anvendelse af onlinedata. Derudover skal der etableres et netværk af undervisere med henblik på videndeling, gensidig inspiration og løbende opkvalificering.

  • SOSU STV er ansøger for projektet 'Complementum – øget gennemførelse gennem styrkelse af læring, fællesskaber og overgange':

Projektet vil udvikle og gennemføre kompetenceudvikling på de fem SOSU-skoler i Region Midtjylland med fokus på den meget diverse elevgruppe, hvor bl.a. sprog, kultur og relationskompetencer er vigtige temaer.

Derudover skal der udvikles, afprøves og implementeres særligt udviklede støtteindsatser målrettet eleverne på de fem skoler. Jo bedre eleverne trives, des større er deres muligheder for læring og gennemførsel inden for velfærdsområdet.

  • Tradium er ansøger for projektet 'Projekt Fastholdelse gennem Social Bæredygtighed på EUD (PSB)':

Elleve erhvervsskoler vil samarbejde om udvikling af metoder, der øger trivsel og mulighed for, at flere elever gennemfører en erhvervsuddannelse.

Med afsæt i målgruppefokuseret kompetenceudvikling understøttes et trygt læringsmiljø, der fremmer elevernes trivsel og faglige udvikling. Projektet har bl.a. fokus på digital trivsel, virksomhedsrelationer og overgangsstøtte.

  • FGU Østjylland er ansøger for projektet 'Professionalisering af FGU's inkluderende læringspraksis':

FGU-institutionerne vil gerne have indført en pædagogisk praksis, der i større grad kan inkludere alle de forskellige unge, der visiteres til skolerne, så de kan give eleverne de bedst mulige forudsætninger for at komme godt videre i uddannelse eller job.

Fire FGU-institutioner i Region Midtjylland vil ansætte ressourcepersoner, der gennem deltagelse i undervisningen, samtaler og supervision skal skærpe opmærksomheden fra det pædagogiske personale på og hvordan medarbejderen takler forskellige udfordringer og opgaver i samspil med eleverne.