26.09.2022

Undersøgelserne af PFAS-forureningen på Harboøre Tange tyder på, at der er tale om en generel samfundsudfordring og ikke kun en forurening, der er isoleret til eller forårsaget af aktivitet i området ved Thyborøn og Harboøre i Vestjylland. 

Det er konklusionen af de mange analyser af PFAS i blandt andet jord- og vandprøver, som Lemvig Kommune, Naturstyrelsen, det lokale forsyningsselskab og Region Midtjylland har taget det seneste halve år. Nu skal det undersøges, om PFAS i havskum generelt kan give jord- og grundvandsforureninger i Danmark. 

Illustration der forestiller kystlandskab og i forgrunden en kolbe, hvorpå der står PFAS.

Siden februar har Region Midtjylland sammen med Lemvig Kommune og Naturstyrelsen haft et detektivarbejde i gang for at finde årsagen til PFAS-forurening på Harboøre Tange. Men uden held, og så alligevel ... 

I februar 2022 fandt Region Midtjylland høje koncentrationer PFAS ved en sø nær en nedlagt losseplads ved Thyborøn, og siden har det vist sig, at der er PFAS i grundvand, drænvand, overfladevand (søer, fjorde og hav), vildt, græs og jord - og en enkelt prøve af vand fra kollapset havskum fra området, viste meget høje koncentrationer af PFAS. 

PFAS fra havet og havskum 

Konklusionen er nu, at PFAS-fundene på Harboøre Tange meget vel kan skyldes, at PFAS findes i havet, opkoncentreres i brændingen, og med blæst og havskum samt små vanddråber skaber forureningsspredning til land. Altså en generel udfordring, som tilfældigt først blev opdaget i det vestjyske. 

Havskum ved Vestkysten.

Havskum på en stille dag ved Vestkysten. På blæsende dage kan PFAS, der er opkoncentreret i havskummet, blæse ind over land og på den måde sprede forurening. Foto: Region Midtjylland 

- Vi troede i første omgang, at vi skulle finde en hovedkilde til PFAS-forureningen lokalt. At det for eksempel kunne skyldes udsivning fra den gamle losseplads eller en lokal brandøvelsesplads. Men undersøgelserne strækker sig over et stort kystnært område, og resultaterne viser, at vi finder PFAS både i havvandet, strandsand, græs og engarealer, og der er ikke en enkeltstående kilde i området, der skaber så udbredte PFAS-forekomster. Forureningen på land tyder på at komme via spredning fra havet fx gennem havskum, forklarer Morten Bondgaard, der er chef for Region Midtjyllands jordforureningskontor. 

PFAS langs kysterne 

Som led i opsporingsarbejdet har Region Midtjylland undersøgt for PFAS forurening ved to gamle lossepladser i Knopper Enge, ved Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund samt en brandstation i Thyborøn. Miljøstyrelsen har desuden bedt FMC Rønland (tidl. Cheminova) om at undersøge for PFAS-stoffer i virksomhedens spildevandsudledning til Vesterhavet. Ingen af undersøgelserne peger på, at der findes en lokal enkeltstående kilde til forurening, som forårsager den udbredte forurening med PFAS på Harboøre Tange. 

To ansatte fra Region Midtjylland laver prøveboringer til at tage PFAS-prøver i området omkring Høfde 42.

Som led i at opspore en kilde til PFAS-forurening er der taget mange prøver i området på Harboøre Tange. Her er det billeder fra begyndelsen af april, da Region Midtjylland lavede prøveboringer ud for området ved Høfde 42. Foto: Region Midtjylland 

Lemvig Kommune fik taget prøver flere steder på en 32 kilometer lang kyststrækning fra Thyborøn til Bøvling Klit ved Thorsminde. Også her var der PFAS i jord/ græs- og vandprøver. 

- Vi er blevet bekræftet i, at årsagen til PFAS-forureningen sandsynligvis skal findes i forureningsspredning fra Vesterhavet. Men det er en problemstilling, der skal undersøges yderligere. Meget tyder på, at vi lever med et baggrundsniveau af PFAS omkring os, og at vi så var med til at sætte fokus på det, har jo været held i uheld, kan man sige, forklarer Claus Borg, direktør for Teknik og Miljø i Lemvig Kommune. 

På baggrund af PFAS-fundene i Lemvig Kommune satte Miljøstyrelsen hen over sommeren en undersøgelse af havvandet i gang med 50 prøvesteder rundt om i hele Danmark. I 48 af de 50 prøver blev der fundet PFAS-stoffer. Ingen af fundene er over den vejledende grænseværdi for badevand. 

Anbefalinger til borgerne 

PFAS-fundene har ikke givet anledning til badeforbud langs kysterne i Danmark – og altså heller ikke i Lemvig Kommune. Men i dag er det sådan, at Styrelsen for Patientsikkerhed af forsigtighedshensyn fortsat fraråder "direkte kontakt med det blivende havskum, der ligger på stranden og i strandkanten efter en storm".

Det anbefales også, at man ikke spiser vildt, der er skudt i området. Fødevarestyrelsen har fundet PFAS i vildt fra Harboøre Tange og også længere nordpå ved Agger Tange i Thy, så Naturstyrelsen har nu midlertidigt har indstillet jagten i de områder.  

De almindelige regler om fiskeri- og badeforbud i Thyborøn Fjord, Harboøre Fjord og ud for Høfde 42 gælder fortsat. 

Havskums-projekt i gang 

Der er ikke umiddelbart flere PFAS-analyser i gang på Harboøre Tange, men nu arbejder region, kommune og ingeniørfirmaet NIRAS med støtte fra Miljøstyrelsen videre med at kortlægge, om PFAS i havskum generelt kan give jord- og grundvandsforureninger i de kystnære områder i Danmark. 

Det kommende "havskums-projekt" skal også undersøge nogle praktiske forhold omkring det at tage PFAS-prøver; hvordan man kan udtage repræsentative prøver, og hvordan der efterfølgende kan tolkes og konkluderes på risikoen ved de PFAS-stoffer, der bliver fundet i prøverne. 

Projektet forventes at præsentere resultater i løbet af 2024.

Fakta:

  

  • Kontorchef, Region Midtjyllands jordforureningskontor, Morten Bondgaard, 2933 5564 / bondgaard@ru.rm.dk 
       
  • Direktør, Teknik & Miljø, Lemvig Kommune, Claus Borg, 4021 8735 / claus.borg@lemvig.dk