Siddende fra venstre: Hanne Roed (R), Anders G. Christensen (V), Anders Kühnau (S), Stine Damborg (C). Stående fra venstre: Else Kayser (Enh.L.), Susanne Buch (SF), Josefine Schlosser (R), Lone Langballe (DF), Rose-Marie Mollerup (PSL), Per Møller Jensen (S), Connie Jensen (S), Henrik Qvist (Enh.L.) Marianne Karlsmose (KD), Ib Bjerregaard (V), Jacob Klærke (SF). Inger Marie Tryde (NB) var forhindret, da billedet blev taget.

06.09.2022

En bred politisk aftale tilfører 101 mio. kr. til hospitalerne i 2023. Psykiatrien tilgodeses særligt og får i alt 42,8 mio. kr. En akutpakke på 12,3 mio. kr. skal styrke hospitalernes akutområder og det præhospitale område. Og så er budget 2023 det grønneste i regionens historie.

Alle partier i regionsrådet i Region Midtjylland står bag den budgetaftale, der blev indgået tirsdag 6. september. Aftalen fordeler et samlet budget på 30,5 mia. kr. til hhv. sundhed, socialområde og regional udvikling.

- Vi har prioriteret at sende en stor del af råderummet ud på hospitalerne. Her er der stærkt brug for dem, for stadig flere borgere i Region Midtjylland har brug for sundhedsvæsenet, siger Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland.

De 101 mio. kr. kan bruges dér, hvor hospitalerne oplever behovet. Dog ønsker regionsrådet, helt i tråd med meldingerne fra regionens samarbejdsudvalg, at der skal være fokus på rekruttering, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling af medarbejdere og god introduktion af nyansatte. Derfor skal minimum 10 procent af puljen bruges til indsatser på det område.

Fokus på Psykiatrien og Regionshospitalet Gødstrup

Da det nyvalgte regionsråd sidste år konstituerede sig, aftalte de folkevalgte at afsætte 30 mio. kr. til psykiatriområdet i 2023. Samtidig får psykiatrien del i de midler, der er afsat til kunne behandle stadig flere patienter som følge af udviklingen i befolkningen. Det betyder, at psykiatrien i alt tilføres 42,8 mio. kr. næste år. 

Også Regionshospitalet Gødstrup får en hjælpende hånd i form af engangshjælp på 25 mio. kr. i 2023. Det nyåbnede hospital har en økonomisk ubalance på forventet 50 mio. kr årligt., så derfor er regionsrådet enige om at lette hospitalet for en del af presset.

- Det er en håndsrækning fra Regionsrådet, der anerkender, at sammenlægningen af to store hospitaler og byggeriet af et helt nyt har været og fortsat er en kæmpe stor opgave, siger Anders Kühnau.

Styrkelse af akutområdet

På akutområdet afsætter regionsrådet i alt 12,3 mio. kr. Heraf skal 5 mio. kr. gå til det akutte og medicinske område på de somatiske hospitaler. Her lægger regionsrådet vægt på bl.a. at styrke uddannelsesaktiviteter for at kunne rekruttere og fastholde medarbejderne.

Den største del af akutpakken går til det præhospitale område ved at afsætte 7,3 mio. kr. til at øge optaget af ambulanceredder-elever og til andre indsatser på det præhospitale område.

På sundhedsområdet tilgodeses herudover en række nye indsatser. Fx afsættes der:

  • 38 mio. kr. til et løft af karkirurgien, fordelt på 25 mio. kr. til drift og 13 mio. kr. til anlæg
  • 8 mio. kr. til initiativer, der skal afhjælpe ulighed i sundhed
  • 6,5 mio. kr. til at sikre, at regionen kan tilbyde flere borgere behandling med høreapparat.

Færre midler til anlæg

Anlægsbudgettet de kommende år er meget stramt. Det skyldes aftalen mellem regionerne og regeringen om næste års økonomi samt aktuelt stigende priser på byggeri. I alt mangler Region Midtjylland 1 mia. i investeringsplanen 2023 – 2031 i forhold til de forudsætninger, der har været hidtil. Det blokerer for nye initiativer og begrænser indkøb af medicoteknisk udstyr.

Den stramme anlægsøkonomi betyder, at det ikke er muligt at gennemføre Ny Psykiatri i Viborg og renovering af Regionshospitalet Randers i den takt, der var planlagt. Regionsrådet har derfor besluttet at afdække mulighederne for en eventuel etapeopdeling af de to projekter.

Trods stramme rammer har Regionsrådet valgt at fastholde at prioritere midler til at gennemføre gavlbyggeriet på Regionshospitalet Silkeborg.

Det forventes, at projektforslaget er klar til politisk behandling i Regionsrådet medio 2023. Herefter gennemføres entrepriseudbud og licitation med henblik på byggestart primo 2024 og forventet ibrugtagning fra medio 2025 til ultimo 2025.

Herudover ønsker partierne at fortsat at afdække finansieringsmuligheder for at etablere en helipad på Regionshospitalet Viborg. Lykkes det ikke, forpligter partierne sig til at finde den nødvendige finansiering til helipad'en i budget 2024.

Grønne ambitioner

Budgetaftale 2023 har fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og klima. Et af de centrale indsatsområder er Center for Bæredygtige Hospitaler.

- Regionsrådet har store ambitioner, når det gælder bæredygtighed. Derfor prioriterer vi 5,6 mio. kr. til Center for Bæredygtige Hospitaler. Det sikrer bl.a., at centerets bevilling på 2,5 mio. kr. bliver varig. Herudover tilfører vi 2 mio. kr. i varige midler for at centeret kan bidrage til at virkeligøre den ambitiøse affaldsplan, regionsrådet for nylig har vedtaget, siger Anders Kühnau.

Samtidig er der på driften afsat 10 mio. kr. til affaldsplanen for bl.a. at finansiere den tid, der går til at håndtere affaldet på en ny måde, samt til en række andre initiativer, herunder fx at at reducere CO2-aftrykket på køkkenområdet.

Sortering og genanvendelse på regionens matrikler er en helt afgørende brik i at realisere de grønne ambitioner. Det kræver plads og gode rammer, og derfor afsætter regionsrådet 20 mio. kr. til bæredygtighed på anlægsbudgettet.

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik er økonomisk udfordret og ser ind i et forventet underskud på 48,2 mio. kr. i 2023. Det skyldes bl.a. færre passagerer end før Covid-19 og øgede udgifter til brændstof. Regionsrådet er enige om, at der skal skabes økonomisk balance og har sat initiativer i gang, der både handler om at tilpasse rutenettet med færre afgange og om at nytænke området og finde alternative løsninger.

- Vi skal tænke i nye baner. Men der er ingen tvivl om, at der er brug for penge til at opretholde en kollektiv trafik, som understøtter livet i landdistrikterne, herunder de unges transport til uddannelse. Derfor ser jeg frem i september at mødes med transportministeren om at få tilført midler til området, ligesom jeg ser frem til at drøfte fremtidens kollektive trafik med regionsrådet, siger regionsrådsformanden.

Foto

Fotos kan bruges frit i forbindelse med omtale af indholdet af denne pressemeddelelse. Kreditering: Region Midtjylland.

Gruppefoto

Siddende fra venstre: Hanne Roed (R), Anders G. Christensen (V), Anders Kühnau (S), Stine Damborg (C)

Stående fra venstre: Else Kayser (Enh.L.), Susanne Buch (SF), Josefine Schlosser (R), Lone Langballe (DF), Rose-Marie Mollerup (PSL), Per Møller Jensen (S), Connie Jensen (S), Henrik Qvist (Enh.L.) Marianne Karlsmose (KD), Ib Bjerregaard (V), Jacob Klærke (SF).

Inger Marie Tryde (NB) var forhindret, da billedet blev taget.

Kontakt

Fakta: Region Midtjyllands budget

Fakta: Sådan udvikler befolkningen sig

Fakta: Bæredygtighed