19.01.2023

Alle tilgængelige data viser, at patienterne på Akutmodtagelsen på RH Gødstrup får fornøden behandling, selvom det nogle gange foregår under uhensigtsmæssige og utilfredsstillende forhold.

Der kommer mange akut og alvorligt syge mennesker i en akutmodtagelse. Hele akutkonceptet på Regionshospitalet Gødstrup og andre hospitaler indeholder derfor en organisering med forskellige grader af specialisering og kompetencer, og hviler på en bemanding, der kan møde og diagnosticere alle patienter også i perioder med spidsbelastning

Så der al mulig grund til at møde den store bekymring fra akutafdelingens speciallæger i RH Gødstrup med største alvor og sammen finde veje til at bringe akutkonceptet tilbage i balance. Det er hospitalsledelsen, ledelsen i akutafdelingen, funktionsledere og afdelingens speciallæger enige om og i dialog omkring.

- Vi anerkender, at akutmodtagelsens personale er presset i forsøget på at få tingene til at hænge sammen og vi tager det alvorligt, når afdelingens speciallæger siger, at patientsikkerheden er truet, siger lægefaglig direktør Jens Friis Bak og føjer til:

-  Det er afgørende vigtigt, at påstande om alvorlige hændelser der fremføres i pressen eller internt på hospitalet kan dokumenteres, så vi kan analysere dem og lære af dem. Det gælder eksempelvis påstanden om, at der skulle være flere eksempler på dødsfald, mens patienterne venter på at blive tilset af en læge i akutmodtagelsen. Det har vi fortsat ikke dokumentation for, konstaterer lægefaglig direktør Jens Friis Bak.

Alle tilgængelige data viser, at personalet i Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup - trods travlhed i spidsbelastningsperioder –giver patienterne den fornødne behandling, selvom det nogle gange foregår under uhensigtsmæssige og utilfredsstillende forhold.

Det konkluderer hospitalets ledelse på baggrund af tal for patientkontakter, afleveringstider for ambulancer og en gennemgang af indrapporterede utilsigtede hændelser i Akutafdelingen og akutmodtagelsen:


1) Tal for patientkontakter
viser, at der siden 2021 er blevet mere travlt i akutmodtagelsen målt på antal patientkontakter. I 2022, hvor den nye akutmodtagelse åbnede på hospitalet i Gødstrup, viser data at der ikke er sket en yderligere stigning.

2) Tal for ambulancernes afleveringstider viser, at den gennemsnitlige afleveringstid ved akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup svarer til afleveringstiden på Region Midtjyllands øvrige hospitaler. 

Afleveringstiden omfatter tiden der går fra at ambulancen er ankommet til ambulanceporten og til den er klar til en ny opgave. Afleveringstiden bruges til at aflevere patienten, skrive journalen færdig, rengøre ambulancen, supplere med materialer m.m.

Akutmodtagelsen i Gødstrup skiller sig heller ikke ud med hensyn til de tilfælde, hvor ambulancer bruger mere end 45 minutter på afleveringsrutinen. Forekomsten af lange afleveringer svarer til gennemsnittet i hele regionen.

3) Tal for utilsigtede hændelser viser en god rapporteringskultur på hospitalet og at antallet af rapporteringer har været stabil over år. Ses alene på hændelser med en dødelig udgang for patienter i akutafdelingen er der over fire år, i perioden fra 2019 til 2022, indrapporteret seks hændelser. Antallet skal ses i forhold til, at en akutafdeling netop modtager mange alvorligt tilskadekomne og kritisk syge patienter.

 

- Jeg vil gerne understrege, at den dokumentation, vi her lægger frem, ikke ændrer på, at forholdene i akutafdelingen giver anledning til bekymring og kræver handling. Der er for travlt i Akutafdelingen, og derfor har vi også - sammen med afdelingsledelsen – lagt en plan for, hvordan Akutafdelingen kommer i bedre balance, siger lægefaglig direktør Jens Friis Bak.

Fælles plan og fokus på genopretning

Konkret vil følgende emner i planen være genstand for ekstra omhu og opfølgning på ugentlige møder med ledelsen og speciallægerne i Akutafdelingen:

  1. Kapacitet
  2. Omlægning af patientforløb, forebygge indlæggelser
  3. Kvalitetsudfordringer og patientsikkerhed
  4. Trivsel/arbejdsmiljø
  5. Økonomi
  6. Samarbejde med øvrige afdelinger

- Vi fortsætter den igangsatte proces med god dialog i Akutafdelingen, og vores tilgang til både intern og ekstern kommunikation i disse dage vil være baseret på intentionen om at fastholde dialogsporet som vores primære og vigtigste vej, siger lægefaglig direktør Jens Friis Bak.

Kontakt Regionshospitalet Gødstrup

Er der patienter og borgere som måtte være utrygge eller har haft dårlige oplevelser på hospitalets akutmodtagelse, de er de velkomne til at kontakte hospitalet på mail.

Tilsvarende er det altid muligt at klage eller oprette en utilsigtet hændelse over behandling på hospitalet, hvis der er sket noget, der ikke skulle være sket.

 

Flere oplysninger

  • Lægefaglig direktør på Regionshospitalet Gødstrup Jens Friis Bak, tlf. 4093 7985

Fakta

Antal patientkontakter i akutmodtagelsen Hospitalsenheden Vest og RH Gødstrup:

Første halvår jan. feb. mar. apr. maj juni    
2019   3.299 4.163 4.220 4.179 4.087    
2020 4.078 3.901 3.423 2.940 3.352 3.918    
2021 3.651 3.416 3.884 3.903 4.178 4.665    
2022 3.961 3.782 4.312 3.951 4.313 4.056    
2023 1.984              
Andet halvår juli aug. sept. okt. nov. dec.   I alt
2019 3.739 4.123 4.148 4.125 4.093 3.862   44.338
2020 3.711 4.158 3.973 3.961 3.673 3.614   44.702
2021 4.208 4.494 4.378 4.251 4.224 3.900   49.152
2022 3.609 4.436 4.088 3.956 3.733 4.080   48.277
2023               1.984

 

Afsætningstider generelt for ambulancerne:

Fra februar 2022 (hvor Holstebro flyttede til RH Gødstrup) – december 2022:

Den gennemsnitlige afsætningstid i perioden i Gødstrup: 27 minutter.

Den gennemsnitlige afsætningstid på akutmodtagelser i regionen generelt: 26 minutter

I 4. kvartal var den gennemsnitlige afsætningstid i Gødstrup: 26 minutter

I samme periode for regionen generelt: 26 minutter

Der er altså ikke nævneværdig forskel på afsætningstiderne hospitalerne imellem.

Afsætningstider over 45 minutter:

Der har i perioden april 2022 – december 2022 været i alt 1481 gange, hvor den samlede afsætningstid har været over 45 minutter. Det svarer til, at 8 procent af afsætningstiderne er på over 45 minutter.

Tallene er sammenlignelige for kørsler til akutmodtagelser på andre hospitaler i Region Midtjylland.

Vigtigt om afsætningstid:

Bemærk, at afsætningstid ikke angiver, om der er tale om ventetid eller andet. Afsætningstider er al den tid, der går fra ambulancen melder "ankomst aflevering" til den angiver statustryk "fri".

"Ankomst aflevering" angiver, hvornår ambulancen kommer til hospitalet – "Fri" betyder, at ambulancemedarbejderne er klar til ny opgave.

I tiden mellem "ankomst" og "fri" indgår både aflevering og overlevering af patient, færdigskrivning af journaler, opfyldning af udstyr, rengøring, nødvendige pauser mv. 

 

Afsætningstid mandag den 9. januar:

(nævnt i oprindelig artikel i Herning Folkeblad.)

Den gennemsnitlige afsætningstid var mandag den 9. januar 28 minutter i Gødstrup.

Der var 5 kørsler, der havde en afsætningstid over 45 minutter. (spredt i tidsrummet kl. 11-17.

9. januar var der i alt 80 afsætninger fra ambulancer.