Et forskningssamarbejde mellem Akutmodtagelsen på Regionshospi-talet Herning, Røntgen og Skanning på Aarhus Universitetshospital samt Aarhus Universitet skal kvalificere læger og sygeplejersker til at lægge drop ved hjælp af ultralyd.


Når personalet på landets hospitaler lægger drop for at føre medicin og væske ind i patientens blodbane, kan det i fremtiden ske på bag-grund af et forskningsprojekt og en kompetencevurderingsskala, der er udviklet og afprøvet i Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Herning.


I et forskningssamarbejde med Aarhus Universitet samt Røntgen og Skanning på Aarhus Universitetshospital afprøver forskningsårsstude-rende, stud. med. Stine Catharina Andersen i øjeblikket en objektiv karakterskala, der skal anvendes til vurdering af læger og sygeplejer-skers kompetence for ultralydsvejledt anlæggelse af en adgang til patientens blodbane (også kaldet en vaskulær adgang) i form af et drop (også kaldet et perifert venekateter.)


Sammen med eksperter fra universiteterne i København, Odense, Aarhus og Aalborg er der udviklet en kompetencevurderingsskala, som i løbet af 2015 skal afprøves og kvalitetssikres. Afprøvningen sker ved at en gruppe forsøgspersoner, som alle er læger med stor
erfaring i at anlægge drop, men med forskellig erfaring i at anvende ultralydsskannere til proceduren, grupperes efter deres erfaring med ultralydsskanning – henholdsvis i en gruppe for nybegyndere, let øvede og rutinerede brugere. I forsøget skal forsøgspersonerne hver anlægge tre perifere venekatetre ved brug af en ultralydsskanner, mens de bliver filmet under proceduren. Efterfølgende ser to eksperter filmeoptagelserne igennem og bedømmer deltagerne efter kom-petencevurderingsskalaen. Formålet er at påvise forskel mellem de tre erfaringsgrupper og dermed validere skalaens gyldighed.


Brugen af ultralydsskannere til anlæggelse af drop er forholdsvis ny.
Metoden har vist sig at være hurtigere og med færre komplikationer, end hvis der ikke anvendes ultralyd til proceduren. Erfaringerne viser blandt andet, at patienterne bliver stukket færre gange, når anlæg-gelse sker ved hjælp af en ultralydsskanner, end når anlæggelsen udelukkende sker ved hjælp af anatomiske orienteringspunkter. Bru-gen af ultralyd skal derfor udbredes, hvilket forskningsprojektet skal være med til at understøtte. Samtidig skal det være med til at mål-rette og løbende kvalitetssikre undervisningen i ultralydsvejledt an-læggelse af en vaskulær adgang og dermed fremme patientsikkerhe-den.

Projektet, der har været drøftet med "De Videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland", forventes afsluttet i indeværende år. Der sti-les imod offentliggørelse af en forskningsartikel med projektets resul-tater, som søges publiceret internationalt.


I projektet deltager i øvrigt:

  • Hovedvejleder, forskningsansvarlig overlæge, Ph.D og klinisk lektor Ole Graumann fra Røntgen og Skanning, Aarhus Univer-sitetshospital
  • Medvejleder, læge og Ph.D. studerende Jesper Weile fra Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Herning
  • Medvejleder, overlæge og Ph.D. Poul Petersen fra Akutmodta-gelsen på Regionshospitalet Herning


Yderligere oplysninger hos:

  • Forskningsårsstuderende, stud med. Stine Catharina Ander-sen, tlf. 22 42 58 36. E-mail: stinanse@rm.dk.