03-02-2015

Hvor skal vi hente de råstoffer, som vi skal bruge i de kommende år? Hvilke områder skal vi grave i, og hvilke skal vi ikke røre ved? Region Midtjylland efterlyser ideer til den råstofplan, der skal gælde fra 2016.

Det er en balancegang at indvinde råstoffer: Der skal være sand og grus nok til de kommende års byggeri og anlægsarbejder, og samtidig skal naturen og borgerne generes mindst muligt af indvindingen. 

Som ansvarlig for at udpege graveområder og give tilladelse til indvinding inviterer Region Midtjylland derfor alle interesserede til at bidrage til den råstofplan, der skal gælde fra 2016. 

”Vi har brug for borgernes, erhvervets, myndighedernes og organisationernes hjælp til at få det mest korrekte billede af råstofsituationen i regionen”, siger Poul Erik Christensen, formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling. 

”Vi skal vide, om der er udlagt tilstrækkeligt med graveområder, og om de indeholder råstoffer af tilstrækkelig mængde og kvalitet til de kommende års behov”, siger han og tilføjer, at råstofferne helst skal indvindes i nærheden af det sted, de skal bruges. 

Hver gang sand, sten og grus skal transporteres 20 kilometer, fordobles prisen nemlig. Dertil kommer et øget CO2-udslip og slitage på vejene. 

Regionsrådet ønsker desuden en debat om, hvordan råstofindvindingen påvirker natur- og miljøinteresser, samt gode ideer til, hvordan man kan efterbehandle graveområderne natur- og miljøvenligt. Det er nemlig også en af regionens opgaver. 

Berørte borgere

Siden den gældende råstofplan fra 2012 blev udarbejdet, har regionen modtaget ønsker om at grave på en række steder og kortlagt nogle selv. I alt 23 mulige graveområder, der rummer sand og grus i tilstrækkelig mængde og kvalitet. 

Halvdelen ligger lige op ad eksisterende graveområder, mens den anden halvdel er nye. 

Samlet handler råstofplanlægningen om cirka én procent af regionens areal, men ifølge geolog Lars Kristiansen fra Region Midtjylland kan den give anledning til reaktioner fra mange mennesker, der føler sig berørt. 

Det kan være naboer til grusgrave eller borgere, der bor lige op ad de veje, som råstofferne skal transporteres på. 

”Dem håber vi at høre fra, for det er nu, de kan påvirke den fremtidige indvinding. I princippet er alt til debat i denne første fase, og vi får mulighed for at udarbejde den bedst mulige plan”, siger Lars Kristiansen. 

Plan i høring – alt er til debat

Fra den 5. februar til den 10. april 2015 sender Region Midtjylland en råstofredegørelse samt et debatoplæg til Råstofplan 2016 i offentlig høring. Derudover vil naboerne til de 23 nye områder blive kontaktet direkte, så de bliver opmærksomme på høringen og tidsfristerne. 

Efter debatperioden tager regionsrådet stilling til samtlige indlæg og igangsætter arbejdet med et ”Forslag til Råstofplan”. Dette kommer i høring i begyndelsen af 2016, hvorefter Råstofplan 2016 for Region Midtjylland ventes at kunne vedtages i løbet af året. 

Se Råstofredegørelse og Debatoplæg med fakta, status og spørgsmål samt anvisning på at indsende bidrag påwww.raastofplan-midt.rm.dk

Yderligere oplysninger: 

Lars G. Ernst, råstofgeolog 
Regional Udvikling, Region Midtjylland 
Telefon:7841 1940 
Mobil:2176 3483 
lars.ernst@ru.rm.dk

Fakta om råstoffer

  • Godt 30 % af samtlige råstoffer i Danmark bliver indvundet inden for Region Midtjyllands område. 
  • Det er sand, grus og sten (tilsammen mere end 90 %) samt kvartssand, ler, plastisk ler, moler, kalk og tørv. 
  • I 2007 var råstofindvindingen på sit højeste med næsten 13 mio. kubikmeter, mens det i 2013 var faldet til godt 7 mio. kubikmeter. Nedgangen skyldtes primært faldet i byggeriet og anlægsopgaver som følge af finanskrisen. 
  • På landsplan blev der i 2013 indvundet godt 25 mio. kubikmeter råstoffer. 

Regionen har ansvar for at kortlægge råstofferne og lave en råstofplan. Siden 1. juli 2014 har regionen også opgaven med at give råstofindvindingstilladelser og føre tilsyn med indvindingen. 

opdateret: 04-02-2015