Region Midtjyllands planer for de kommende mange års råstofindvinding har vakt stor opmærksomhed blandt borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder. Regionen har modtaget 129 høringssvar og står nu med forslag til 45 nye graveområder.

Rekordmange borgere, virksomheder og organisationer har brugt deres mulighed for at præge den kommende råstofplan for Region Midtjylland – altså planen over, hvor der fremover skal udvindes materialer som sten, sand og grus.
En offentlig høring her i foråret har resulteret i 129 henvendelser. Mange af dem kommer fra borgere, som er bekymrede over udsigten til at blive nabo til en ny råstofgrav. Samtidig er en stor del ansøgninger fra lodsejere, der foreslår netop deres ejendom som centrum for en ny grusgrav.

En balance
”Vi er meget glade for, at så mange har reageret på vores udkast til en råstofplan. Jeg er ikke i tvivl om, at reaktionerne er med til at gøre planen bedre”, siger Poul Erik Christensen, der er formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling i Region Midtjylland.
”Vi skal jo både sikre tilstrækkeligt med råstoffer i regionen til veje, sygehusbyggerier og andre anlæg og samtidig undgå at genere naturen og borgerne mere end højst nødvendigt”, siger Poul Erik Christensen.

Rekreative områder
Regionsrådet var i sidste uge på besøg i en grusgrav nær Kongensbro for at se, hvordan råstofferne indvindes og bearbejdes, samt hvordan man kan efterbehandle et tidligere graveområde og få rekreative naturområder ud af det.
For en ordentlig efterbehandling er også en del af ”pakken”, når et område udlægges til råstofgraveområde, og som noget nyt er det regionens opgave at sikre, at det sker.

Råstoffer til anlægsarbejder
Der er brug for rigtig mange råstoffer i de nærmeste fire-fem år – herunder til den nye motorvej mellem Herning og Holstebro, opgraderingen af hovedvej 26 mellem Aarhus og Viborg, et ekstra spor på motorvej E45 mellem Århus og Vejle – plus til de større sygehusbyggerier i Skejby og Gødstrup.
Og indvindingen af råstoffer er nødt til at foregå tæt på stederne, hvor de skal bruges. En tommelfingerregel siger, at hver gang sand, sten og grus skal transporteres 20 kilometer, fordobles prisen, lige som transporten betyder mere CO2-udslip og slid på vejene.
I det debatoplæg, som har været i offentlig høring, er der lagt op til 23 nye graveområder – hvoraf nogle ligger i tilknytning til eksisterende graveområder. De kan nu lægges sammen med 22 områder, som foreslås af borgere og virksomheder, hvilket betyder, at der nu er 45 områder i spil.

Helbred og sætningsskader
Det bekymrer typisk de nærmeste naboer. Således handler 46 høringssvar om det samme område ved Hyllested på Djursland. En borger mener, at en råstofindvinding vil betyde en afvikling af landsbysamfundet og være ødelæggende for livskvaliteten.
En borger i Balle frygter, at råstofindvinding vil påvirke familiens helbred, at der bliver sætningsskader på hendes hus. En anden skriver, at ”huse vil falde sammen af rystelser, og dyrelivet vil tage skade”.
En borger i Hammel peger på, at et påtænkt graveområde ved Voldby rummer både flagermus og rovfugle.
Og så vil en borger i Lemvig gerne vide, om en råstofindvinding vil få betydning for et nærliggende hundetræningsområde, mens en anonym borger fortæller, at hans bil ikke har været ren siden grusgravningen ved Ans begyndte.

Fortidsminder
Også museerne kan have indvendinger mod fremtidige graveområder. Skanderborg Museum taler om væsentlige fortidsminder, der kan blive ødelagt, og noget lignende gør Moesgaard Museum, Horsens Museum, Museum Silkeborg og Museum Midtjylland i Herning.

Fugle og fly
Derudover er nogle offentlige myndigheder bekymrede. Eksempelvis er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på vagt over for, om nye graveområder vil medføre søer, som så kan tiltrække fugle, der kan kollidere med flyene.
Vejdirektoratet minder om, at graveområderne gerne skal hænge sammen med deres planer for nye projekter og vejanlæg, mens Naturstyrelsen siger, at et område nær Viborg ligger i et Natur 2000-område og derfor bør fjernes fra planen.

Ny høring
Så der er noget at tænke over for Region Midtjylland, der nu skal gennemgå samtlige høringssvar, skrive til naboer til eventuelle nye graveområder og udarbejde et nyt forslag til råstofplan inden årsskiftet. Dette skal vedtages af regionsrådet og kan så sendes ud i en ny offentlig høring i foråret 2016.

Se oversigt over høringssvarene samt Råstofredegørelse og Debatoplæg på www.raastofplan-midt.rm.dk

 


Billedtekst: Der graves masser af råstoffer i den ene ende af Kongensbro Grusgrav i Silkeborg Kommune. I den anden ende retableres området til dyre- og plantevenlig natur.I sidste uge besøgte Regionsrådet i Region Midtjylland grusgraven.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning på www.ru.rm.dk

 

Flere oplysninger:

Poul Erik Christensen (B), medlem af
Regionsrådet i Region Midtjylland og
formand for det rådgivende udvalg for regional udvikling
Telefon: 2496 9630
poul.erik.christensen@rr.rm.dk

Lars Kristiansen, råstofgeolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon:7841 1893 - 2963 0511
lars.kristiansen@ru.rm.dk

Leif Pedersen, råstofsagsbehandler
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon:7841 1348 - 2937 9768
leif.pedersen@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/

Fakta om råstoffer
Godt 30 % af samtlige råstoffer i Danmark bliver indvundet inden for Region Midtjyllands område. I 2013 var det omkring 7 mio. kubikmeter.
Det drejer sig om sand, grus, sten, kvartssand, ler, plastisk ler, moler, kalk og tørv. Mere end 90 % er sand, grus, sten.
Regionen har både ansvaret for at kortlægge råstofferne og efterfølgende at lave en råstofplan, og siden 1. juli 2014 også opgaven med at give råstofindvindingstilladelser og føre tilsyn med selve indvindingen.