Der er sket et tydeligt fald i anvendelsen af bæltefikseringer i Region Midtjylland. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som er offentliggøres i dag.

Data for 2014 viser et markant fald i antallet af påbegyndte bæltefikseringer på ca. 26 %. Det er et fald, der dækker alle grene af Psykiatrien. På samme tid er antallet af personer, der bæltefikseres faldet med ca. 7 %. Faldet skal ses i forhold til et gennemsnit af tallene fra 2011-2013.

Herudover kan man se, at det i Region Midtjylland er lykkedes at nedbringe antallet af langvarige bæltefikseringer over 48 timer med 15 %. Og Region Midtjylland er den eneste region, der oplever, at de langvarige bæltefikseringer er blevet kortere i varighed og færre i antal.

Det markante fald i antal bæltefikseringer har ikke ført til en stigning i andre tvangsformer. Antal fastholdelser og antal tvangsmedicineringer med beroligende medicin er også faldet i samme periode.

Antallet af personer, som er berørt af fastholdelser er imidlertid steget en smule, hvilket kan tyde på, at fastholdelser træder i stedet for bæltefikseringer i få tilfælde. Det er dog ikke en generel tendens, da faldet i bæltefikseringer er markant højere end stigningen i fastholdelser. 

- Vi er meget tilfredse med de nye tal. De viser, at vi bevæger os i den rigtige retning, men at der stadig ligger et stort arbejde foran os. Det er også vigtigt at huske på, at der er tale om et øjebliksbillede. Modtager vi meget syge patienter, kan billedet hurtigt komme til at se anderledes ud, siger Henrik Gottlieb Hansen, formand for det Rådgivende Udvalg for Psykiatri og Socialområdet.

”Monitorering af Tvang i Psykiatrien” er en del af den partnerskabsaftale, der er indgået imellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Region Midtjylland om forebyggelse af tvang. Med aftalen har Psykiatri og Social forpligtet sig til at iværksætte en række konkrete tiltag for at reducere anvendelsen af tvang inden udgangen af 2020. 

Faldet i anvendelsen af tvang kan bl.a. tilskrives den kulturændring, der er fundet sted på de forskellige afdelinger. Det ses blandt andet på Afdeling R i Risskov, hvor medarbejderne sammen evaluerer ikke blot patienterne, planerne og behandlingen, men også hinandens måde at arbejde på.

Fakta om tvang

Tvang er foranstaltninger for hvilke, der ikke foreligger et informeret samtykke fra patienten. Det er beskrevet i Psykiatriloven, hvilke tvangsforanstaltninger, psykiatrien må anvende. Her omtales blandt andet:

  • frihedsberøvelse
  • bæltefikseringer
  • remfikseringer
  • fastholden
  • tvangsbehandling
  • beskyttelsesforanstaltninger
  • M.v.

I 2013 udarbejdede Regeringen under titlen ”Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser” langsigtet plan med fokus på ligeværd for mennesker med psykiske lidelser. Den indebærer bl.a., at antallet af personer, som tvangsfikseres på de psykiatriske afdelinger skal være halveret i løbet af år 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidig reduceres.

I den forbindelse er der indgået en partnerskabsaftale mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Region Midtjylland og efterfølgende en partnerskabsaftale mellem Psykiatri og Socialledelsen og hver enkelt afdeling med sengeafsnit i psykiatrien i RM.

Se tallene fra Sundhedsstyrelsen her: 

Hovedsiden (indgang til rapporterne): http://esundhed.dk/sundhedsaktivitet/tip/Sider/tip.aspx

Årlige indikatorer og milepæle: http://esundhed.dk/sundhedsaktivitet/tip/Sider/tip03.aspx

Årlig udvikling:  http://esundhed.dk/sundhedsaktivitet/tip/Sider/tip05.aspx

Flere oplysninger

* Formand for det Rådgivende Udvalg for Psykiatri og Socialområdet, Henrik Gottlieb Hansen (A): 2129 9746  / henrik.hansen@rr.rm.dk