Med en statslig pulje i ryggen planlægger Region Midtjylland at tildække en række lossepladser, der i dag afgiver den klimabelastende methangas i store mængder. Gassen vil i stedet blive ledt igennem et filter og komme ud som vand og kuldioxid.

Region Midtjylland er ved at gøre klar til endnu et opgør med fortidens synder. 

Det drejer sig om methangas fra store mængder af organisk affald på de offentligt ejede lossepladser.

”Vi vil rigtig gerne bidrage til at reducere methanudslippet her i regionen, og derfor er vi glade for statens økonomiske håndsrækning, så vi kan komme i gang”, siger Poul Erik Christensen, formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling.

Nederst på listen

Udvalget drøftede den såkaldte biocover-metode på sit møde onsdag, og der var enighed om hurtigt at få udpeget de midtjyske lossepladser, der vil være relevante.
Poul Erik Christensen tilføjer, at dette arbejde ellers ikke ville blive udført inden for overskuelig tid, da regionen har valgt for sine egne midler at prioritere forureninger, der truer borgernes indeklima, grundvand eller overfladevand. Og dem er der nok af til de næste mange år.

Køkkenaffald giver methan

Indtil 1997 blev mange tusinde tons organisk affald – eksempelvis køkkenaffald - hvert år deponeret på de danske lossepladser. Og siden har omsætningen af affaldet nede under jorden dannet drivhusgassen methan, der er 24 gange mere belastende for atmosfæren end CO2.
Det er ikke ualmindeligt, at sådan en losseplads kan afgive 50 tons methan i løbet af et år – svarende altså til 1.250 tons CO2, når det gælder miljøbelastning.

Kompostfilter

I perioden 2014-17 er der på finansloven afsat 185 mio. kroner til at etablere såkaldte biocovers på de mest methandannende lossepladser, og Region Midtjylland går nu i gang med at udpege en halv snes egnede steder til biocovers.
Metoden er enkel – hele det methandannende areal overdækkes af en membran. Under membranen etableres dræn, der kan indfange methanen og lede den hen til et filter, hvor den kan sive op igennem et kompostlag, der omdanner den til vand og CO2. Og vupti er miljøbelastningen reduceret med 96 procent.

Udnyttelse af gasserne

Problemet med methan fra lossepladser har været kendt igennem mange år, men regionerne er fortrinsvis skredet ind i tilfælde, hvor methanen kunne risikere at samles og forårsage en eksplosion.
Enkelte midtjyske affaldscentre eller genbrugspladser, som de hedder nutildags, har forlængst selv etableret gasindvindingsanlæg og har på den måde kunnet udnytte methanen som brændstof.
Oftest vil det dog ikke være rentabelt at indvinde den trods alt begrænsede mængde gas, og den bedste løsning er således biocover-metoden.

 

Billedtekst:
Ideen med biocovers er at indkapsle methangassen og lede den igennem et fordelingslag af grus og dernæst et lag kompost. Så omsættes gassen til vand og kuldioxid.
Illustration: Miljøstyrelsen

 

Flere oplysninger

Poul Erik Christensen, medlem af
Regionsrådet i Region Midtjylland og
formand for det rådgivende udvalg
for regional udvikling
Telefon: 2496 9630
poul.erik.christensen@rr.rm.dk

John Ryan Pedersen, stedfortr. kontorchef
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1892
john.ryan@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer