Abonnér
Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i HMU Socialområdet
den 25. september 2023 kl. 14:00
i Virtuelt møde, alle ringer til meet.abw@rooms.rm.dk

 


Sagnr.: 1-13-3-105-22

1. Velkomst og kort præsentation af programmet (kl. 14.00-14.05)

Sagsfremstilling

HMU formandskabet v. socialdirektør Ann-Britt Wetche byder velkommen og gennemgår kort dagens program for det ekstraordinære virtuelle HMU-møde.


Tidspunkterne angivet på punkterne er vejledende.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-60-23

2. Drøftelse af HMU formandskabets udkast til høringssvar til Visions- og Udviklingsplanen (kl. 14.05-14.30)

Det indstilles, at HMU

  • drøfter HMU-formandskabets udkast til høringssvar til Visions- og Udviklingsplan for Socialområdet


Sagsfremstilling

Udkast til Visions- og udviklingsplan fra Socialområdet har den seneste tid været i høring i LMU'erne. Der er modtaget svar fra alle LMU'er i Socialområdet i forbindelse med høringen, jf. vedlagte bilag.

HMU formandsskabet har med afsæt i LMU'ernes høringssvar udarbejdet vedlagte udkast til et høringssvar fra HMU. De enkelte LMU høringssvar vedlægges HMUs høringssvar som bilag.


På mødet ønskes en drøftelse af eventuelle konkrete input og ændringsforslag til det foreliggende udkast til høringssvar. Eventuelle bemærkninger indarbejdes i forlængelse af mødet, hvorefter HMU formandskabet endeligt godkender høringssvaret. HMU modtager efterfølgende en kopi af det endelige høringssvar.


Videre proces

Høringssvaret fra HMU tages med i den opsamling, der laves efter endt høringsperiode.


Der er planlagt politisk behandling af de indkomne inputs fra høringsprocessen og en endelig politisk godkendelse af Visions- og Udviklingsplan for Socialområdet i Region Midtjylland på regionsrådsmødet den 20. december 2023.


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-5-156-21

3. Orientering om arbejdet med ny ledelsesramme i Socialområdet. Ledelsestitler og stillingsbeskrivelser for ledere (kl. 14.30-14.45)

Det indstilles, at HMU

  • orienteres om arbejdet med ledelsestitler for ledere på Socialområdet

Sagsfremstilling

For Socialområdet er rammen om organisation og ledelse forskellig pga. specialområdernes forskellige størrelser, antal matrikler og afdelinger. For at skabe en forenkling og tydeliggøre ansvar, opgaver, krav og forventninger til de forskellige ledelseslag i organisationen, samt sikre at ledelsestitlerne i Socialområdet matcher kommunernes og vores eksterne samarbejdspartneres, så er der iværksat en proces med at forenkle og harmonisere socialområdets ledelsestitler for ledere på Socialområdet, jf. vedlagte bilag. Ligeledes vil der blive igangsat et arbejde i efteråret 2023 med at udarbejde overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på Socialområdet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-73-6-20

4. Drøftelse af input til ny psykiatriplan for Region Midtjylland (kl. 14.45-14.50)

Det indstilles, at HMU

  • giver input til psykiatriplan for Region Midtjylland

Sagsfremstilling

I lighed med Socialområdet har Psykiatrien det seneste stykke tid arbejdet på en ny plan, der sætter rammen for udviklingen af psykiatrien i de kommende år, og de har netop sendt en ny psykiatriplan i høring, se vedlagte høringsbrev og udkast til ny psykiatriplan.


Det regionale socialområde er høringspart, og derfor ønsker socialledelsen at modtage eventuelle input og bemærkninger fra HMU, som kan indgå i høringssvaret fra Socialområdet.


Proces

På selve mødet kan der gives input og bemærkninger. Grundet videoformatet vil det også efterfølgende være muligt at afgive bemærkninger. Disse skal i givet fald sendes senest den 28. september til sekretariatsfunktionen/Mette på følgende mail: mette.larsen@social.rm.dk.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-65-23

5. Skriftlig orientering om beslutning om 1 dags kursus og merit for VRM vikarer (kl. 14.50-14.53)

Det indstilles, at HMU

  • orienteres om Strategisk Chefforums beslutning d. 28/8-2023 omkring 1 dags kursus og merit for vikarer fra Vikar Region Midt (VRM)

Sagsfremstilling

Koncernledelsen har besluttet, at der pr. 1. oktober 2023 udelukkende må rekvireres vikarer igennem Vikar Region Midt (VRM). Der er derfor behov for at øge antallet af VRM vikarer (interne og eksterne/underleverandører), som kan dække specialområdernes efterspørgsel.


For at øge VRMs mulighed for at skaffe vikarer til Socialområdet, har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra fire specialområder, VRM samt Socialstaben. Arbejdsgruppen har arbejdet med at afdække forskellige muligheder, konkret ift. at gentænke omfanget af kursuskravet.


På mødet i Strategisk Chefforum (socialledelsen, områdecheferne og kontorcheferne i Socialstaben) den 28. august var der en drøftelse af vikarsituationen, herunder forslag til hvordan udbuddet af VRM-vikarer kan øges.


Drøftelserne tog afsæt i vedlagte bilag, og følgende blev besluttet:

  • VRM vikarer skal fremadrettet deltage i et 1-dags forebyggelses- og konflikthåndteringskursus for at kunne vikariere i Socialområdet, frem for et 2-dages kursus
  • VRM kan give en vikar merit for erhvervede forebyggelses- og konflikthåndteringskompetencer fra ansættelse i kommuner eller fra andre ansættelser i regionen


Desuden godkendte Strategisk Chefforum programforslaget til det reviderede konfliktforebyggelseskursus.


Udviklingen i vikarforbruget vil blive fulgt meget tæt i hele organisationen, herunder ved løbende orienteringer til HMU.


Bilag

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-22

6. Skriftlig orientering: Formandskabsskabets høringssvar til Budget 2024 (kl. 14.53-14.55)

Det indstilles, at HMU

  • tager HMU formandskabets høringssvar til budget 2024 til efterretning

Sagsfremstilling

Til orientering er HMU formandskabets høringssvar til budget 2024 vedlagt. Desuden er "Aftale om Budget 2024 for Region Midtjylland2 vedlagt.


Den formelle udmøntning af budgetaftalen sker på regionsrådsmødet 20. december 2023.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-105-22

7. Eventuelt (kl. 14.55-15.00)

Det indstilles, at HMU

drøfter om der er noget til eventuelt

Tilbage til toppen