Karkirurgiske speciallæger er nu næsten i mål med at gennemgå 1816 hospitalsjournaler fra patienter, der i perioden 2012-2022 har været henvist til karkirurgi forud for en benamputation i Region Midtjylland.

Speciallægerne arbejder på at gennemgå 29 resterende behandlingsforløb fra årene 2012-2013 ud fra journaler, der skal findes i gamle systemer.

- Vi har nu ud fra hospitalsjournalerne identificeret patienter, hvor der er er tvivl om, hvorvidt deres amputationer kunne have været undgået eller udskudt, og vi er i fuld gang med at udsende breve til disse patienter med erstatningsvejledning. Enhver patient kan desuden uanset fagfolkenes vurdering anmelde en sag til patienterstatningen, hvis man mener, at der er sket fejl i behandlingen. Det samlede antal benamputerede, som skal have erstatning, kendes først efter Patienterstatningen har behandlet anmeldte sager, siger Regionsdirektør Pernille Blach Hansen.

Hun roser korpset af karkirurgiske speciallæger fra hele landet, der sommeren over har knoklet med at gennemgå behandlingsforløb for at sikre benamputerede hurtigst mulig afklaring.

- Den opgave er jeg taknemmelig for, at de har prioriteret deres fritid på at løse for os. Det betyder, at vi nu før forventet kan give benamputerede afklaring på, om de får brev med erstatningsvejledning eller ej, siger Regionsdirektør Pernille Blach Hansen.

57 benamputerede har fået brev

Speciallæger i karkirurgi har for Region Midtjylland identificeret 150 patienter, der skal vejledes i at søge erstatning. Regionen har sendt brev til alle de 57 patienter, der er i live. Via Skifteretten er regionen i gang med at kontakte boet efter 93 afdøde patienter.

Om en borger har ret til erstatning eller ej, afgøres alene af Patienterstatningen i de sager, der anmeldes dertil. Dermed er det samlede antal erstatninger til benamputerede først kendt, når Patienterstatningen har afgjort alle anmeldte sager.

Patienterstatningen kan indhente behandlingsoplysninger fra praktiserende læger, hjemmepleje og lignende, mens Region Midtjylland har adgang til journaler fra den del af et behandlingsforløb, der er foregået i hospitalsregi.

Samarbejde med Region Sjælland og Region Syddanmark

Efter en landsdækkende rapport blev offentliggjort 9. august har Styrelsen for Patientsikkerhed anmodet Region Sjælland og Region Syddanmark om at gennemgå patientjournaler for de behandlingsforløb, hvor patienten ikke har haft karkirurgisk forløb før en benamputation.

Region Midtjylland har ca. 390 benamputerede patienter i denne gruppe. På baggrund af Styrelsens anmodning arbejder regionerne Midtjylland, Sjælland og Syddanmark på en fælles tilgang til gennemgangen af disse behandlingsforløb. Region Midtjylland har tidligere meldt ud, at vi som stikprøve ville gennemgå 25 behandlingsforløb fra patientgruppen, men vi gennemgår nu forløb for alle patienter i gruppen – på samme vis som de øvrige to regioner.