Der vil komme nye, massive overbelægninger på de medicinske afdelinger på regionens sygehuse næste vinter. Det forudser Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland.
Der vil komme nye, massive overbelægninger på de medicinske afdelinger på regionens sygehuse næste vinter. Det forudser Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland.


På deres møde tirsdag aften besluttede rådet, at sende en udtalelse til regionsrådet, hvor de udtrykker deres bekymring. I udtalelsen opfordrer de regionsrådet til at sikre tilstrækkelig kapacitet i vintermånederne for at forhindre nye overbelægninger.

På aftenens møde fik Sundhedsbrugerrådet en redegørelse for vinterens overbelægninger. Her fremgik det, at de største problemer netop var på de hospitalsenheder, hvor der er blevet nedlagt medicinske senge som følge af besparelserne.

- Der er ikke udsigt til flere medicinske senge, så derfor kan vi forudse, at de samme problemer opstår igen til næste år, når vinterens sygdomspres topper. Og det er simpelthen ikke acceptabelt, siger formand for Sundhedsbrugerrådet, Bent Lundstrøm.

Går ud over nyopererede
Sundhedsbrugerrådet påpeger flere uheldige konsekvenser af overbelægningerne. Ud over at de medicinske patienter må finde sig i at ligge på gange og i skyllerum, stresser forholdene personalet, der dermed får sværere ved at yde en ordentlig pleje og behandling.

- Desuden er vi dybt bekymrede over konsekvensen af, at patienter med infektionssygdomme bliver lagt sammen med nyoprerede, fordi man stuver dem ind på de kirurgiske afdelinger, siger Bent Lundstrøm.

I en tid med lange ventelister til planlagte behandlinger, er Sundhedsbrugerrådet desuden kritiske overfor, at overbelægningerne på de medicinske afdelinger går ud over planlagte behandlinger, fordi de medicinske patienter optager kirurgiske sengepladser.


Fakta
På Sundhedsbrugerrådets møde tirsdag aften orienterede administrationen i Region Midtjylland medlemmerne om udfordringerne i forhold til overbelægning på det medicinske område. Sundhedsbrugerrådet fik blandt andet at vide at:

• Det er almindeligt med større pres på de medicinske afdelinger i vintermånederne. Det skyldes en stigning i antallet af patienter med infektionssygdomme og sygdomme i luftvejene

• Ikke alle hospitaler har oplevet et usædvanligt pres. De hospitaler, som har oplevet et større pres end normalt peger blandt andet på følgende årsager:
o Nogle hospitaler har fået færre medicinske senge som følge af besparelser
o Nogle hospitaler har midlertidigt været nødt til at lukke medicinske senge på grund af personalemangel
o Regionshospitalet Horsens har oplevet, at flere patienter end normalt benytter sig af sygehuset efter regionsdannelsen
o Nogle hospitaler oplevede, at flere patienter end normalt blev syge, og at de var syge i længere tid

• For at imødekomme overbelægningen har hospitalerne i vinter taget følgende initiativer
o Åbnet midlertidige senge
o Flyttet patienter over på andre afdelinger og til gangarealer
o Anvendt eksterne vikarer
o Arbejdet med omstilling fra indlæggelser til ambulant behandling

• Region Midtjylland har iværksat forskellige initiativer til at nedbringe antallet af medicinske patienter. Blandt andet forløbsprogrammer for patienter med en kronisk sygdom og oprettelsen af Center of Excellence på Regionshospitalet Silkeborg. Hvis de initiativer virker efter hensigten vil det betyde at færre medicinske patienter vil få behov for at blive indlagt.

Flere oplysninger
Formand for Sundhedsbrugerrådet Bent Lundstrøm 9733 8581 / 2874 8581 / belu@email.dk

Næstformand for Sundhedsbrugerrådet John Dybdahl 8737 0797 / 2371 6713 / johndybdal@mail.dk

Sundhedsbrugerrådets hjemmeside


Sundhedsbrugerrådet er brugernes stemme i den politiske beslutningsproces. Rådet behandler principielle sager på sundhedsområdet og i behandlingspsykiatrien, fremlægger ideer og forslag til et bedre sundhedsvæsen i Region Midtjylland, skaber debat om sundhed i bred forstand, men behandler IKKE enkeltsager og spørgsmål om enkeltpersoner. Udtalelser og høringssvar fra Sundhedsbrugerrådet er en del af regionsrådets beslutningsproces.