Sundhedskoordinationsudvalget godkendte mandag eftermiddag en aftale om, hvordan sektorerne går i dialog med hinanden, når opgaver på sundhedsområdet flytter sig. Aftalen bliver en del af den sundhedsaftale, der blev indgået den 10. juni.

Mandag eftermiddag godkendte politikere - fra almen praksis, kommuner og region - i Sundhedskoordinationsudvalget en aftale om opgaveoverdragelse. Aftalen kommer til at gælde for de 19 kommuner i Region Midtjylland og Region Midtjylland for perioden 2011- 2014.

Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland er de første i landet til at indgå en aftale om den nødvendige dialog, når opgaver flytter sig.

Aftalen er en udløber af projektet ”Fra opgaveglidning til opgaveoverdragelse”, som blev iværksat i efteråret 2008. Undervejs er frontpersonale og ledere i kommuner, almen praksis og på hospitaler blevet interviewet om opgaveglidning og opgaveoverdragelse.

I rapporten (1) udtaler personalet blandt andet:

”Det er utrolig vigtigt, at det ikke kun er opgaverne, der glider, men at det også er viden, der skal glide med. Vidensoverdragelse er vigtig, og ved mangel af viden kan den ikke lykkes: Når man overdrager, så skal man sikre sig, at de ved og ikke tror, at de ved, hvad der præcist skal foregå.” (Overlæge)

Sundhedsområdet er præget af, at udviklingen går stærkt. Det, der på nuværende tidspunkt regnes for at være en hospitalsopgave, kan hurtigt ændre sig til at være en opgave, der med god kvalitet kan løses af kommunernes hjemmepleje. Hospitalerne skal være parate til at tage nye behandlingsopgaver op og behandle flere patienter.

For at hospitalerne kan have resurser til det - personalemæssigt og økonomisk - må hospitalerne hele tiden effektivisere og udvikle sig fagligt. Det betyder accelererede, men også mere excellente (2) patientforløb – hvor borgere/patienter ikke vil opholde sig mere på hospitalet end nødvendigt.
Kommunerne varetager vigtige opgaver på sundhedsområdet, og skal være parate til at medvirke til, at udviklingen kan fastholdes til gavn for borgere/patienter. Sigtet er, at hospital, praktiserende læger og kommuner skal levere mest mulig sundhed for pengene.

Formålet med aftalen er, at borgerne/patienterne sikres et forløb af høj kvalitet uanset hvilken sektor, der varetager opgaven. Med aftalen om opgaveoverdragelse/udvikling får kommuner og region et redskab til at håndtere opgaveoverdragelser og dermed udvikling af det nære sundhedsvæsen – hvor hensynet til borgeren/patienten er i centrum.

Hans-Jørgen Hørning, Næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget og medlem af Byrådet i Silkeborg Kommune udtaler:
”Kommunerne har løbende overtaget opgaver uplanlagt. Aftalen sikrer, at der sker planlagt opgaveoverdragelse, så vi er forberedte og kan gøre det bedste for patienterne/borgerne”.

Anders Kühnau, Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem udtaler: ”Det er vigtigt at huske på, at ikke al opgaveudvikling giver ekstra opgaver til kommunerne. Når der sker opgaveoverdragelser, omfatter det sundhedsindsatser, som sundhedspersoner i den primære sektor kan løse på kvalificeret vis via kompetenceudvikling”.


Noter:
(1) Sidsel Vinge og Laura Emdal Navne, Fra opgaveglidning til opgaveoverdragelse – en interviewundersøgelse om udfordringer og muligheder i relation til opgaveglidning og opgaveoverdragelse i Region Midtjylland, 2009, Dansk Sundhedsinstitut.

(2) Excellente patientforløb er kendetegnet ved at være attraktive for patienten, af høj faglig kvalitet og med tværfaglig ekspertise, at være normsættende og ved at foregå i et innovativt miljø (Kilde: Notat om Center of excellence, Regionshospitalet Silkeborg).

Fakta

Definitioner af opgaveglidning og opgaveoverdragelse 

  • Opgaveglidning er, når opgaver glider uplanlagt fra en sektor til en anden, uden at nogen er forberedt på det, uden det er gennemtænkt, og uden nogen form for drøftelse af det. 
  • Opgaveoverdragelse er, når opgaver overdrages på en planlagt, gennemtænkt og velforberedt måde på basis af drøftelser, og ved sikring af viden og kompetenceudvikling.
  • Opgaveglidning kan gå begge veje – fra hospitaler/almen praksis til kommuner og fra kommuner til almen praksis/hospitaler.


Link


Flere oplysninger 

  • Formand for Sundhedskoordinationsudvalget, regionsrådsmedlem Anders Kühnau (S), tlf. 2720 0346 / 2360 2768 
  • Næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget, medlem af Byrådet i Silkeborg Kommune Hans-Jørgen Høring (V), tlf. 2712 7595 
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/politikerne