Hospitalsenheden Vest er som det første offentlige hospital i Danmark anbefalet til akkreditering uden bemærkninger
Hospitalsenheden Vest er som det første offentlige hospital i Danmark anbefalet til akkreditering uden bemærkninger

Et hold af ni eksterne sundhedseksperter har i uge 13 gennemgået de vestjyske hospitaler i Hospitalsenheden Vest fra top til bund for at vurdere, om hospitalet lever op til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Og som det første offentlige hospital i Danmark er anbefalingen, at hospitalet opnår status som akkrediteret uden bemærkninger.

- Måden I tænker og arbejder med kvalitet og patientsikkerhed er formidabel, lød det fra lendende surveyor Bent Rasmussen, da surveyteamet aflagde rapport fredag den 1. april efter en travl uge med i alt 26 såkaldte patient- og systemtracere rundt om på hospitalet.

Surveyteamet har gennemført interviews med ledelse og medarbejdere. Talt kvalitet, patientsikkerhed, patientforløb og kontinuitet. Set bygninger, forsyninger, alarm og beredskab. Hørt om samarbejde med primær sektor, medicinering, laboratorier og røntgen. Tjekket hygiejne- og personaleforhold. Og surveyerne var imponeret over, hvad de har set og hørt.

- Tak for en inspirerende uge med mange gode eksempler på klinisk arbejde og en fantastisk korpsånd, sagde Bente Rasmussen inden hun afslørede, at surveyerne anbefaler Hospitalenheden Vest til akkreditering uden bemærkninger. Det er senere IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, der indstiller anbefaling og rapport til Akkrediteringsnævnet, som er den besluttende myndighed.
 For Hospitalsenheden Vest er dette første eksterne survey kulminationen på de seneste fem års arbejde med Den Danske Kvalitetsmodel. Chefsygeplejerske Ida Götke sammenfatter rapporteringen fra hospitalets første survey således:

- Vi har tydeligt demonstreret, at vores måde at arbejde med kvalitet på, er blevet en integreret del af vores daglige arbejde. Midt i en tid med mange omlægninger, kan det kun indgyde respekt og stolthed at vores medarbejdere har formået at holde fokus på behandlingen, plejen og samarbejdet om patienten – også med praktiserende læger, kommuner og kollegaer på andre af regionens hospitaler. Det lover godt for den videre færd for der er bestemt opmærksomhedspunkter, hvad også surveyerne har bemærket, som vi skal lære af og blive endnu bedre til.

Sådan foregår et survey
Alle surveyors har en sundhedsfaglig baggrund og en særlig kvalitetsuddannelse, så de er klædt på til systematisk at evaluere kvaliteten på hospitalet. Det sker dels ved en overordnet gennemgang af hospitalets retningslinjer og instrukser og dels ved at surveyerne sporer tilfældigt udvalgte patienters forløb i mindste detalje ved rent fysisk at følge i patientens fodspor fra sengeafsnit til fx billediagnostisk afdeling og klinisk biokemisk afdeling til operationsafsnit, opvågningsafsnit og fysioterapi.

På den måde kan surveyorne tjekke, om den behandling, patienterne har fået på deres vej gennem systemet, baserer sig på retningslinjer eller instrukser, som lever op til DDKM-standarderne.

Fakta 
  • Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt system, der skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i hele det danske sundhedsvæsen. 
  • Alle danske hospitaler skal akkrediteres - dvs. bedømmes i forhold til DDKM. Det gælder både offentlige og private hospitaler. 
  • I Region Midtjylland akkrediteres hospitalerne i ugerne 11-23. 
  • Mere om Den Danske Kvalitetsmodel og IKAS på www.ikas.dk
Flere oplysninger