Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) gør sit indtog overalt på de danske hospitaler. Og i denne uge er det så blevet Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenters tur til at få tjekket kvaliteten.
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) gør sit indtog overalt på de danske hospitaler. Og i denne uge er det så blevet Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenters tur til at få tjekket kvaliteten.

Seks uvildige eksaminatorer (surveyors) kommer på besøg på Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter i denne uge for at tjekke, at hospitalet arbejder systematisk med kvalitet - og for at sikre sig, at hospitalets kvalitet lever op til de nationale standarder, som IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) har formuleret i Den Danske Kvalitetsmodel.

- Hospitalet har været igennem adskillige forandringsprocesser de seneste år, og det er klart, at en proces, hvor man skal fusionere med hospitalerne i Viborg og Skive kan give uro og medføre store forandringer. Men selv i sådanne perioder er det utroligt vigtigt at bevare opmærksomheden på kvaliteten af de ydelser, som vi leverer til patienterne, så de får den bedste behandling under optimale forhold, forklarer hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

I patienternes fodspor
De seks surveyors har alle en sundhedsfaglig baggrund og en særlig kvalitetsuddannelse, så de er klædt på til systematisk at evaluere kvaliteten både i dybden og i bredden, blandt andet ved hjælp af de såkaldte "patienttracere".

Ordet "patienttracer" dækker over, at surveyorne sporer tilfældigt udvalgte patienters forløb i mindste detalje ved rent fysisk at følge i patientens fodspor fra sengeafsnit til fx billediagnostisk afdeling og klinisk biokemisk afdeling til operationsafsnit, opvågningsafsnit og fysioterapi for at tjekke, om den behandling, de har fået på deres vej gennem systemet, lever op til DDKM-standarder.

Undervejs vil surveyorne lægge mærke til alt, hvad de ser. Og de vil spørge både medarbejdere, patienter og pårørende om alle forhold, der har betydning for den kvalitet, hospitalet leverer.

Veldokumenteret kvalitet
Grundlæggende handler kvalitetsarbejdet om, at man ikke blot gør det rigtige ved en tilfældighed, men at man har skabt rammer, der gør, at høj kvalitet er standarden.

- Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter har de seneste år arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel. Afdelingerne har beskrevet deres rutiner i retningslinjer og instrukser, og vi har selvevalueret og haft ”prøve-surveys” som optakt til akkrediteringen. Nu glæder vi os til at vise resultaterne af den store investering, der er lavet for at imødekomme patienternes berettigede krav om høj kvalitet i vores ydelser, siger hospitalets kvalitets- og forskningschef Charlotte Hjort.

Resultat af kvalitetstjek
Surveyornes undersøgelse danner baggrund for, om IKAS akkrediterer Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter – dvs. godkender hospitalets arbejde med kvalitetsudvikling på nationalt niveau.

Hospitalet får en foreløbig tilbagemelding fra surveyorne efter et par uger. Herefter skal IKAS' akkrediteringsnævn bearbejde surveyornes rapport, og der kan gå op til et halvt år, før hospitalet får endelig besked om resultatet i form af en ”akkrediteringsstatus”. Der er tre muligheder: at hospitalet er ”Akkrediteret”; ”Akkrediteret med bemærkninger” eller ”Ikke akkrediteret”. En akkrediteringsstatus gælder tre år – herefter skal hospitalet gennemgå en ny akkreditering.

- At arbejde med kvalitet er ikke noget nyt. Hospitalernes medarbejdere forsker og udvikler konstant nye metoder til behandling og pleje, og der er fokus på kvaliteten på mange områder. I forbindelse med Den Danske Kvalitetsmodel sker det bare efter en bestemt systematik. Det er en kultur, som vi skal have ind under huden. Fejl og dårlig kvalitet kan koste dyrt i menneskeliv, i livskvalitet og i ressourcer. Ingen skal være i tvivl om, at vi arbejder med kvalitet af hensyn til vores patienter hver dag året rundt – og ikke kun i uge 21 for at opnå en bestemt akkrediteringsstatus, pointerer Charlotte Hjort.

Fakta
• Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt system, der skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i hele det danske sundhedsvæsen.

• Alle danske hospitaler skal akkrediteres - dvs. bedømmes i forhold til DDKM. Det gælder både offentlige og private hospitaler.

• I Region Midtjylland akkrediteres hospitalerne i ugerne 11-23. Regionshospitalet Viborg, Skive, som 1. april fusionerede med Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter blev akkrediteret i uge 12.

Læs mere om Den Danske Kvalitetsmodel og IKAS

Læs mere om akkreditering i Region Midtjylland


Flere oplysninger
Kvalitets- og forskningschef Charlotte Hjort: 7844 1301 / 5057 7785

Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen: tlf. 7844 1302/4031 3230

Cheflæge Christian Møller-Nielsen: 7844 1003 / 2098 5601