CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, lancerer nu et nyt dokumentations- og evalueringsredskab, der skal hjælpe landets kommuner med at prioritere de indsatser, som forskningen viser hjælper udsatte børn og unge bedst.

Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, er en meget sårbar gruppe, der oplever væsentligt flere problemer end deres jævnaldrende. Mange har rigtig gode anbringelsesforløb, som hjælper dem videre på en god og konstruktiv måde. Men andres forløb er præget af brud og mangel på sammenhæng, og det øger børnenes udsathed, viser forskningen.

CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, har derfor udviklet et dokumentations- og evalueringsredskab, som kaldes ”SIP Børn og unge”. Redskabet er efterfølgende blevet testet på en række tilbud. Udviklingsarbejdet er finansieret af JYFE – Jysk Socialforsknings- og evalueringssamarbejde, men redskabet kan bruges af kommuner, regioner og tilbud over hele landet.

Skal kvalificere tilbud til børn og unge

Redskabet er udviklet på baggrund af den nyeste forskning om, hvad der virker i indsatsen over for børn og unge, der er anbragt eller i behandling uden for hjemmet. Samtidig er ambitionen, at redskabet skal være let at anvende i den konkrete indsats. 

- SIP-børn og unge er udviklet ud fra devisen: Så kort og så brugervenligt som muligt. Det at arbejde med dokumentation skal ikke tage kostbar tid fra samværet med børnene/de unge. Det skal tværtimod kvalificere den tid, man er sammen med barnet/den unge og sikre, at tiden kan prioriteres til indsatser, som man ved virker, og som tager afsæt i konkret viden om barnets udvikling, fortæller Karen Pilegaard, fra CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, der har stået i spidsen for udviklingen.     

Der er brug for mere systematik

SIP-børn og unge er et redskab til både dokumentation og evaluering. Redskabet skaber en ramme for at indsamle de centrale oplysninger om barnet, den tid barnet er anbragt og tiden efter. Desuden er det en hjælp til at følge op på de individuelle mål, der er sat for det enkelte barn. Der følges også op på barnet/den unges situation efter anbringelsen på baggrund af registerbaserede oplysninger.

- I nogle tilfælde bliver den viden, man har om barnet/den unge og hvilke indsatser, der har været arbejdet med, ikke overleveret til nye medarbejdere eller til barnets nye anbringelsessted. Her kan redskabet være med til at sikre kontinuitet og gøre det muligt systematisk at følge barnets udvikling på de områder, som man allerede har vurderet er vigtige for barnets trivsel, siger Karen Pilegaard.

Flere psykiske problemer

Det er veldokumenteret, at børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, klarer sig markant dårligere i skolen, har et mere begrænset netværk, har flere psykiske problemer, ligesom deres generelle trivsel er lavere i forhold til de børn og unge, der ikke er anbragt uden for hjemmet. Et billede, der desværre fortsætter, når børnene bliver voksne, hvor de har øget risiko for kriminalitet, misbrug, psykiske problemer og ringe tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det nye redskab er et bidrag til at imødegå denne udvikling for det enkelte barn, og giver også mulighed for at vurdere tilbud på tværs, og blive klogere på hvilke børn og unge, der har gavn af hvilke typer tilbud. Det er målrettet børn og unge i alderen 6-18 år, der på grund af psyko-sociale problemer er i ambulant behandling, anbragt på døgninstitution eller i familiepleje.

CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling præsenterer det nye SIP-børn og unge program på en informationsdag for alle interesserede i Regionshuset Aarhus d. 30. april.

Yderligere information
Projektleder Karen Pilegaard, T: 7841 4082, Karen.Pilegaard@stab.rm.dk