Der er tale om en stram økonomi i 2016, og budgetforslaget viser, at der er behov for at fastholde spareplan 2015–2019.

30-09-2015

Den 7. september 2015 blev der indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre. På regionsrådets møde den 7. september 2015 blev budgetforslag 2016 1. behandlet og i dag 2. behandlede regionsrådet forslaget, som derefter blev vedtaget.

Budgetforslag 2016 er udarbejdet på baggrund af spareplan 2015–2019, budgetforlig 2016 og regionsrådets 1. behandling og alle beslutninger til og med regionsrådets møde den 26. august 2015 samt reguleringer af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

I budgettet for 2016 har regionsrådet prioriteret:

  • 5 mio. kr. til praksissektoren
  • 8 mio. kr. til opstart af Dansk Center for Partikelterapi
  • 1,3 mio. kr. til forslag fra spareplanen, og
  • 26 mio. kr. til reserve til medicinområdet og øget aktivitet

Der er foretaget en vurdering af de overordnede forventninger til ændringer i udgifter og indtægter i budgetoverslagsårene 2017–2019, og der forventes overordnet set balance mellem udgifter og indtægter i perioden.

Betydeligt pres på anlægsinvesteringer
Anlægsrammen er 22 mio. kr. mindre end i 2015. Der er usikkerhed angående den regionale anlægsramme de kommende år, idet regeringen har tilkendegivet, at det samlede offentlige anlægsniveau er for højt.

Der er allerede et betydeligt pres for anlægsinvesteringerne med den nuværende anlægsramme, og hvis anlægsrammerne reduceres yderligere, kan investeringsplanen ikke leve op til at sikre en effektiv drift, større patientsikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenet.

Regionsrådet drøfter investeringsplan 2016-2024 på temamøde 26. oktober 2015, og regionsrådet forelægges forslag til investeringsplan 2016-2024 senest december 2015.

 

Bilag til andenbehandling af budget for 2016


Flere oplysninger


• Regionsrådsformand Bent Hansen (S), tlf. 4031 3707
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer