Strategi og mål

Omkring 80 % af Region Midtjyllands samlede klimaaftryk kan relateres til forbrug og indkøb af varer og tjenesteydelser (kilde: Region Midtjylland "Klimaregnskab 2020").

Som region ønsker vi, produkter som består af materialer med lavt ressource- og CO2-aftryk og uden skadelig kemi. Vi ønsker at minimere affald, og det affald, vi ikke kan undgå, arbejder vi på at genanvende i størst mulig omfang. Det kræver ændringer i måden, vi tænker og arbejder med vores indkøb og udbud på, og vi kan bedst løse udfordringerne i samarbejde med sundhedspersonalet og vores leverandører.

Bæredygtighed i alle ansvarsområder

Hensyn til miljø- og klimaaftryk indgår altid i vores overvejelser, når vi laver udbud og indkøb. Vi baserer vores indsatser på data, dokumentation og ekspertviden om klimaaftryk for at kunne, stille de rette krav ved udbud og anskaffelser.

På nogle områder opstiller vi et antal mindstekrav, mens vi på andre stiller mere omfattende krav til bæredygtighed, som også kan indgå som konkurrenceparametre.

Gennem dialog med leverandører opnår vi viden om markedet, som vi bruger til at stille relevante og realistiske krav i udbud og ved anskaffelser af udstyr.

På det medicotekniske område arbejder vi med, at:

  • sikre energioptimering i drift
  • forlænge levetiden af udstyr
  • understøtte genbrug af medicoteknisk udstyr
  • sikre ansvarlig genanvendelse af elektronikaffald.

Inden for logistik og vareforsyning arbejder vi med:

  • lavemissionskøretøjer, fx el
  • uddannelse af chauffører i energieffektiv kørsel
  • fyldningsgrad af lastbiler
  • at undgå flytransport
  • reduktion af spild

For at løse vores opgaver effektivt, arbejder vi tæt sammen med Center for Bæredygtige Hospitaler, Regional Udvikling, hospitalerne, Præhospitalet, Socialområdet og regionens øvrige enheder.

Region Midtjylland er en lille spiller på et globalt marked. Derfor prioriterer vi samarbejde med andre danske regioner og internationale samarbejder om at finde de bedste løsninger meget højt.