Regionen Midtjylland er en del af det danske demokrati, og et folkevalgt regionsråd udgør derfor den øverste ledelse. 

I Region Midtjylland arbejder vi værdibaseret med såvel ledelse som styring og samarbejde.

Region Midtjylland har et ledelsesgrundlag – "God ledelse og styring i Region Midtjylland" – som beskriver Region Midtjyllands værdier, målbilleder og balancer for resultatskabelse.

Værdier

I Region Midtjylland arbejder vi værdibaseret med såvel ledelse som styring og samarbejde. Værdibaseret ledelse betyder, at vi sikrer en fælles forståelse og holdning til hinanden, vores fælles arbejdsplads og den omverden, vi er en del af. Værdierne viser sig i adfærd.

Region Midtjylland har tre bærende værdier: dialog, dygtighed og dristighed.

Dialog betyder, at vi lytter og kommunikerer åbent og troværdigt med vores brugere og i alle samarbejdsrelationer. Vi prioriterer dialog højt for at nå vores mål, forbedre opgaveløsningen og finde nye veje. Vi værdsætter mod- og medspil i konstruktive og produktive dialoger.

Vi ønsker en god tone, respekt og ordentlighed i dialogen med hinanden og med borgerne.

Dygtighed betyder, at vi viser vilje og på et fagligt grundlag skaber effekt og resultater med udgangspunkt i borgeres og samarbejdspartneres behov. Vi er serviceorienterede og effektive og dygtiggør os løbende. Vi lærer af hinanden og videndeler. Vi er ambitiøse og stiler højt.

Dristighed viser sig i faglig nysgerrighed og i at finde nye og bedre veje. Vi fremmer viljen til innovation, fornyelse og forbedring. Vi udfordrer egen organisation, påpeger, når noget ikke fungerer, og griber nye muligheder.

En værdibaseret tilgang til ledelse giver lokalt råderum til inddragelse af medarbejdere i forbedringer, udvikling og nytænkning af arbejdsgange og ydelser inden for rammerne af dét, vi vil og skal i fællesskab.

Målbilleder

I Region Midtjylland stræber vi efter en værdibaseret tilgang til styring. Det betyder, at vi måler på effekter for borgerne og på vores egne processer og handlinger, der bidrager til at nå målet.

Region Midtjylland stræber efter ambitiøse mål for henholdsvis sundhedsvæsenet, socialområdet og for regional udvikling. Vi har langsigtede strategier for, hvordan vi bevæger os i den rigtige retning, og konkrete indsatser, vi evaluerer for at sikre os, om vi nærmer os målet. Samlet kalder vi det målbilleder, som rummer overordnede mål, strategispor og indikatorer.

Balancer

God ledelse og styring er, når vi lever Region Midtjyllands værdier og bruger målbillederne som pejlemærker. Vi skal skabe resultater på en række forskellige områder for at lykkes med ambitionerne i målbillederne. Derfor er forventningerne til god ledelse og styring at kunne balancere mellem resultatskabelse på vigtige, tilsyneladende modstridende, men indbyrdes afhængige områder:

Målopfyldelse
Vi skaber mere sundhed, trivsel og velstand, for at vi lever op til borgernes forventninger og høje kvalitetskrav inden for de økonomiske rammer. Dette kræver til stadighed et fokus på den nødvendige prioritering af ressourcerne.

Ordentlighed
Som offentlig myndighed skal vi have styr på tingene; vi overholder budgetter, er lovmedholdelige, dokumenterer relevant og forbedrer løbende på baggrund af data og evidens.

Nytænkning
Vi er innovative og er i stand til at finde kreative og nye løsninger sammen med andre på nogle af de store udfordringer, vi står overfor. Vi anvender nye teknologier i opgaveløsningen.

Bæredygtighed
Vi sikrer, at den måde, vi arbejder på, skaber balancerede løsninger for borgere, medarbejdere, virksomheder og samfund, både nu og i fremtiden.

"God ledelse og styring i Region Midtjylland" i sin fulde form kan findes her.